GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

Nông thôn mới tỉnh Đắk Nông 8 năm xây dựng và phấn đấu