GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

Lễ công bố xã Đức Minh đạt chuẩn NTM năm 2021