GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

Phóng sự thẩm định xã Đức Mạnh đạt chuẩn nông thôn mới