GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » DU LỊCH NÔNG THÔN


Xu hướng phát triển du lịch nông thôn ở Đắk Nông

Xu hướng phát triển du lịch nông thôn ở Đắk Nông

Phát triển du lịch trong xây dựng nông thôn mới là một trong 6 chuyên đề của giai đoạn 2021-2025. Du lịch nông thôn được coi là một lực đẩy mới cho xây dựng nông thôn mới Đắk Nông.

Đọc tiếp