GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » HỒ SƠ THẨM ĐỊNH XÃ NÔNG THÔN MỚI


Tài liệu họp nông thôn mới ngày 9.8.2023

Tài liệu họp nông thôn mới ngày 9.8.2023

Tài liệu họp nông thôn mới ngày 9.8.2023

Đọc tiếp

Hồ sơ thẩm định xã Nâm Nung, huyện Krông Nô đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022

Hồ sơ thẩm định xã Nâm Nung, huyện Krông Nô đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022

Hồ sơ thẩm định xã Nâm Nung, huyện Krông Nô đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022

Đọc tiếp

HỒ SỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH XÃ ĐẮK DRONG ĐẠT CHUẨN NTM NĂM 2021

HỒ SỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH XÃ ĐẮK DRONG ĐẠT CHUẨN NTM NĂM 2021

Hồ sở trình thẩm định xã Đắk Drong đạt chuan ntm năm 2022

Đọc tiếp

HỒ SƠ THẨM ĐỊNH 3 XÃ (NHÂN CƠ, NHÂN ĐẠO, ĐẠO NGHĨA) ĐẠT CHUẨN NTM

HỒ SƠ THẨM ĐỊNH 3 XÃ (NHÂN CƠ, NHÂN ĐẠO, ĐẠO NGHĨA) ĐẠT CHUẨN NTM

Hồ sơ huyện Đắk R'Lấp trình thẩm định 3 xã (Nhân cơ, nhân đạo và đạo nghĩa) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

Đọc tiếp

Các tin khác