GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Mô hình sáng kiến hay trong nông thôn mới 06/03/2024

MÔ HÌNH HAY TRONG NÔNG THÔN MỚI

Tải về
Công văn số 168/VPĐP-HCTH 04/03/2024

V/v giới thiệu các mô hình, sáng kiến hay trong xây dựng nông thôn mới năm 2023

Tải về
Công văn 168/VPĐP-HCTH 04/03/2024

Về việc giới thiệu các mô hình, sáng kiến hay trong xây dựng nông thôn mới năm 2023

Tải về
Quyết định 07/QĐ-BCDDCTWW_VPĐP 17/10/2022

Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thuộc Chương trình tăng cường bảo ...

Tải về
Quyết định số 05/QĐ-BCĐTW-VPĐPNTM 12/10/2022

Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới ...

Tải về
Quyết định số 04/QĐ-BCĐTƯ-VPĐPNTM 12/10/2022

Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025

Tải về
Quyết định số 06/QĐ-BCDDTWW-VPĐP 12/10/2022

Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trong tâm thuộc Chương trình Chuyển đổi số ...

Tải về
Công văn 01/BCĐCTMTQG 14/04/2022

Kiện toàn hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp

Tải về
Quyết định số 4464/QĐ-BNN-VPĐP 06/11/2020

Tải về
Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 22/8/2018 28/08/2018

Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 22/8/2018 về việc Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản ...

Tải về