GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Quyết định số 4078/QĐ-BNN-VPĐP 28/10/2019

Quyết định phê duyệt Kế hoạch khung chỉ đạo điểm triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (s)

Tải về
748/HD-BTĐKT, ngày 24/4/2019 V/vHướng dẫn Tổng kết phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011 - 2020 24/04/2019

Hướng dẫn Tổng kết phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011 ...

Tải về
04/2019/TT-BNNPTNT , ngày 01/4/2019 V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT,....... 01/04/2019

Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ ...

Tải về
Bộ tài liệu đào tạo về OCOP 19/02/2019

Bộ tài liệu đào tạo về OCOP

Tải về
Thông tư số 08/2019/TT-BTC 30/01/2019

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 43/2017/TT-BTC NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 2017 CỦA BỘ ...

Tải về
Bộ tiêu chí chấm điểm sản phẩm OCOP 04/01/2019

Bộ tiêu chí chấm điểm sản phẩm OCOP

Tải về
Công văn số: 556/SKHCN-QLCN, ngày27/8/2018 27/08/2018

Công văn số: 556/SKHCN-QLCN, ngày27/8/2018, V/v phối hợp Cuộc thi Sáng chế năm 2018

Tải về
Công văn số: 526/VPĐP-OCOP ngày 02/8/2018 02/08/2018

Công văn số: 526/VPĐP-OCOP ngày 02/8/2018 V/v Đăng ký tham gia chỉ đạo điểm thực hiện Chương trình OCOP

Tải về
Thông Báo số 268/TB-VPCP ngày 31/7/2018 31/07/2018

Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình ...

Tải về
Kế hoạch số: 97/KH-BTV ngày 18/7/2018 18/07/2018

Kế hoạch số: 97/KH-BTV ngày 18/7/2018 V/v triển khai thực hiện Cuộc vận động " Xây dựng gia đình 5 ...

Tải về