GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Công văn số 337/VPĐP-OCOP 30/05/2023

V/v tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đối với các sản phẩm OCOP

Tải về
Công văn số 330/VPĐP-KHTC&GS 29/05/2023

V/v hướng dẫn bố trí vốn đối ứng ngân sách địa phương đối với vốn ngân sách trung ương bổ ...

Tải về
Công văn số 3445/BNN-VPĐP 29/05/2023

V/v hướng dẫn tạm thời về triển khai xây dựng mô hình thí điểm xã NTM thông minh, xã thương ...

Tải về
Công văn số 3228/BNN-VPĐP 19/05/2023

Về việc tập trung các giải pháp phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch nông thôn trong xây dựng ...

Tải về
Quyết định số 1824/QĐ-BNN-VPĐP 11/05/2023

V/v Phê duyệt mô hình thí điểm do Trung ương chỉ đạo thuộc Chương trình chuyển sổi số trong xây ...

Tải về
Công văn số 2811/BNN-KHTC 11/05/2023

V/v hướng dẫn triển khai chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn, ...

Tải về
Quyết định số 1528/QĐ-BNN-VPĐP 14/04/2023

Phe duyệt các danh mục thí điểm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025 (đợt 2)

Tải về
Công văn số 2314/BNN-VPĐP 13/04/2023

Về việc quan tâm, đẩy mạnh quy hoạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị ...

Tải về
Quyết định số 1796/QĐ-BNN-VPĐP 09/04/2023

Về việc Phê duyệt danh mục các mô hình thí điểm thuộc Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, ...

Tải về
Quyết định số 1386/QĐ-BNN-VPĐP 06/04/2023

V/v phê duyệt danh mục mô hình thí điểm thuộc Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây ...

Tải về