GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Quyết định số 1653/QĐ-BNN-VPĐP 11/05/2020

Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia

Tải về
Quyết định số 1594/QĐ-BNN-VPĐP 05/05/2020

Thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạn sản phẩm OCOP Chương trình Mỗi xã một sản phẩm cấp quốc ...

Tải về
Quyết định số 4078/QĐ-BNN-VPĐP 28/10/2019

Quyết định phê duyệt Kế hoạch khung chỉ đạo điểm triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (s)

Tải về
Hướng dẫn số 748/HD-BTĐKTTW 24/04/2019

Hướng dẫn Tổng kết phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011 ...

Tải về
Thông tư số 04/2019/TT-BNNPTNT 01/04/2019

Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ ...

Tải về
Bộ tài liệu đào tạo về OCOP 19/02/2019

Bộ tài liệu đào tạo về OCOP

Tải về
Thông tư số 08/2019/TT-BTC 30/01/2019

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 43/2017/TT-BTC NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 2017 CỦA BỘ ...

Tải về
Bộ tiêu chí chấm điểm sản phẩm OCOP 04/01/2019

Bộ tiêu chí chấm điểm sản phẩm OCOP

Tải về
Công văn số: 556/SKHCN-QLCN, ngày27/8/2018 27/08/2018

Công văn số: 556/SKHCN-QLCN, ngày27/8/2018, V/v phối hợp Cuộc thi Sáng chế năm 2018

Tải về
Công văn số: 526/VPĐP-OCOP ngày 02/8/2018 02/08/2018

Công văn số: 526/VPĐP-OCOP ngày 02/8/2018 V/v Đăng ký tham gia chỉ đạo điểm thực hiện Chương trình OCOP

Tải về