GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND 17/06/2022

NQ BAN HÀNH QUY ĐỊNH NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, TỶ LỆ ...

Tải về
Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐND 17/06/2022

NQ BAN HÀNH QUY ĐỊNH NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, TỶ LỆ ...

Tải về
CV 4083/UBND-KTN 29/07/2021

V/v thực hiện các tiêu chí còn lại đối với các xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng ...

Tải về
Nghị quyết số: 05/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 02/08/2018

Nghị quyết số: 05/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 V/v tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia ...

Tải về
Nghị quyết số: 04/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 02/08/2018

Nghị quyết số: 04/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 V/v Quy định tỷ lệ , định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng ...

Tải về
Nghị quyết số: 06/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 02/08/2018

Nghị quyết số: 06/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 V/v Ban hành Quy định về chính sách khuyến khích hỗ trợ đầu tư ...

Tải về
Nghị quyết số: 12/NQ-HĐND, Ngày 02/8/2018 02/08/2018

Nghị quyết số: 12/NQ-HĐND, Ngày 02/8/2018 V/v Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh ...

Tải về
Nghị Quyết 29/2015/NQ-HĐND 12/10/2015

Nghị Quyết 29/2015/NQ-HĐND, Ngày 12/10/2015 Quy định cơ cấu nguồn vốn thực hiện Chương trình kiên cô hóa kênh mương ...

Tải về
Nghị Quyết 28/2015/NQ-HĐND 12/10/2015

Nghị Quyết 28/2015/NQ-HĐND, Ngày 12/10/2015 Sửa đổi, bổ sung Phục lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND ngày ...

Tải về