GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Quyết định số 03/2024/QĐ-TTg 07/03/2024

sửa QD 18-02.8.2022 TTg về quy trinh cong nhan đ.phương NTM, NTM nâng cao 2021-2025

Tải về
Quyết định số 148/QĐ-TTg 24/02/2023

Về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã ...

Tải về
Công điện số 698/CĐ-TTg 04/08/2022

về tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn ...

Tải về
Quyết định số 926/QĐ-TTg 02/08/2022

Phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây ...

Tải về
Quyết định số 18/QĐ-TTg 02/08/2022

Quy định điều kiện. trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố địa phương đạt chuẩn ...

Tải về
Quyết định số 925/QĐ-TTg 02/08/2022

Phê duyệt Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn ...

Tải về
Quyết định số 924/QĐ-TTg 02/08/2022

Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh ...

Tải về
Quyết định số 923/QĐ-TTg 02/08/2022

Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn ...

Tải về
Quyết định số 922/QĐ-TTg 02/08/2022

Phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - ...

Tải về
Quyết định số 919/QĐ-TTg 01/08/2022

Phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025

Tải về