GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Quyết định số 587/QĐ-TTg 18/05/2022

Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng ...

Tải về
Nghị đinh 27/2022/NĐ-CP 19/04/2022

Nghị định quy đinh cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Tải về
Quyết định số 1395/QĐ-BNN 15/04/2022

Ban hành kế hoạch triển khai Quyết định 263/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Tải về
Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg 25/03/2022

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ...

Tải về
QUYẾT ĐỊNH 320/QĐ-TTg 08/03/2022

Ban hành Bộ tiêu chí về huyện nông thôn mới; thị xã, TP trực thuộc tỉnh hoàn thành nhiệm vụ ...

Tải về
QUYẾT ĐỊNH 319/QĐ-TTg 08/03/2022

Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã xây dựng nông thôn mới kiễu mẫu giai đoạn 2021-2025

Tải về
QUYẾT ĐỊNH 318/QĐ-TTg 03/03/2022

Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông ...

Tải về
Quyết định 263/QĐ-TTg 22/02/2022

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NTM GIAI ĐOẠN 2021-2025

Tải về
QĐ 1379/QĐ-TTG 02/08/2021

về việc bổ sung kinh phí thường xuyên Chương trình mục tiêu quốc gia xây xựng nông thôn mới năm ...

Tải về
TT07/2021/TT-BLĐTBXH 18/07/2021

Hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm ...

Tải về