GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Chương trình số 64-CTr/TU 30/06/2023

Thuwc hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/10/2022 của Bộ Chính trị về Vùng Tây Nguyên

Tải về
Chương trình số 52-CTr/TU 21/12/2022

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/W ngày 16/6/2022 của Bộ Chính trị về Nông nghiệp, Nông dân và Nông Thôn

Tải về
Kế hoạch số 478/KH-UBND 22/08/2022

Thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 21/7/2022 của Tỉnh ủy

Tải về
Báo cáo 142-BC/TU 16/12/2021

Báo cáo tổng kết 5 năm triển khai NQ 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng NTM

Tải về
Báo cáo 145-BC/TU 16/12/2021

Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 27.7.2016 của Ban thường vụ tỉnh ủy về công tác ...

Tải về
Báo cáo 143-BC/TU 16/12/2021

Báo cáo tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về triển khai nông ...

Tải về
NQ 13-NQ-TU 16/12/2021

NQ số 13-NQ/TU của Tỉnh ủy về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến ...

Tải về
NQ 12-NQ-TU 16/12/2021

Nghi quyết số 12-NQ-TU về xây dựng nông thôn mơi giai đoạn 2021-2025

Tải về
Nghị quyết 12-NQ/TU 16/12/2021

NGHỊ QUYẾT VỀ XÂY DỰNG NTM GIAI ĐOẠN 2021-2025

Tải về
26-CTr/TU 31/08/2021

CHUONG-TRINH-26-CT.TU-VỀ NÂNG CAO ĐỜI SỐ VẬT CHẤT-TINH THÂN CHO DBDTTS GIAI ĐOẠN 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH DAKNONG

Tải về