GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Công văn số 92/BC-UBND 06/02/2024

Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 và phương hướng ...

Tải về
Báo cáo số 464/BC-UBND 18/07/2023

Tình hình thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia 06 tháng đầu năm 2023, giải pháp thực hiện ...

Tải về
Báo cáo số 463/BC-UBND 18/07/2023

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và ...

Tải về
Báo cáo số 357/BC-UBND 12/06/2023

Tình hình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2023, giải pháp, nhiệm vụ ...

Tải về
Báo cáo số 133/BC-UBND 07/03/2023

Về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia ...

Tải về
Báo cáo số 130/BC-UBND 07/03/2023

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2-21/QH15 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư ...

Tải về
Báo cáo số 59/BC-UBND 06/02/2023

Báo cáo nông thôn mới năm 2022

Tải về
Báo cáo số 174/BC-UBND 01/04/2022

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp ...

Tải về
Báo cáo số 07/BC-UBND 06/01/2021

Kết quả triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018-2020

Tải về
Báo cáo số 663-BC/TU 09/07/2020

Báo cáo sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 05/5/2016 của Tỉnh ủy về xây dựng nông ...

Tải về