GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Báo cáo số 59/BC-UBND 06/02/2023

Tải về
Báo cáo số 174/BC-UBND 01/04/2022

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp ...

Tải về
Báo cáo số 07/BC-UBND 06/01/2021

Kết quả triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018-2020

Tải về
Báo cáo số 663-BC/TU 09/07/2020

Báo cáo sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 05/5/2016 của Tỉnh ủy về xây dựng nông ...

Tải về
Báo cáo số 206/BC-UBND 23/04/2020

Đánh giá kết quả triển khai thực hiện đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp thuộc xã đặt biệt khó ...

Tải về
Báo cáo số 196/BC-UBND 20/04/2020

Tổng kết, đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và đề ...

Tải về
Báo cáo số 181/BC-BCĐ 10/04/2020

Kết quả triển khai chương trình xây dựng NTM năm 2019 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020 ...

Tải về
Báo cáo số 529/BC-BCĐ 14/10/2019

Tổng kêts 10 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 201-2020 , định ...

Tải về
146/BC-UBND 22/03/2019

Kết quả triển khai chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm ...

Tải về
Báo cáo số 402/BC-UBND ngày 03/8/2018 03/08/2018

Báo cáo số 402/BC-UBND ngày 03/8/2018 V/v Sơ kết 3 năm 2016 - 2018 thực hiện Chương trình mục ...

Tải về