GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Công văn số 330/VPĐP-KHTC&GS 29/05/2023

V/v hướng dẫn bố trí vốn đối ứng ngân sách địa phương đối với vốn ngân sách trung ương bổ ...

Tải về
Công văn số 3445/BNN-VPĐP 29/05/2023

V/v hướng dẫn tạm thời về triển khai xây dựng mô hình thí điểm xã NTM thông minh, xã thương ...

Tải về
Công văn số 2573/BGDĐT-CSVC 29/05/2023

V/v trả lời khó khăn, vướng mắc liên quan đến tiêu chí Trường học và giáo dục

Tải về
Công văn số 3191/BYT-KCB 25/05/2023

V/v hướng dẫn thực hiện tiêu chí 14.2,14.3,14.4 tiêu chí Y tế thuộc Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao ...

Tải về
Công văn số 3673/VPCP-KSTT 24/05/2023

V/v Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến tiêu chí thủ tục hành chính thuộc Bộ tiêu ...

Tải về
Công văn số 2788/UBND-NNTNMT 23/05/2023

Về việc triển khai, thực hiện mô hình thí điểm thuộc Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong ...

Tải về
Công văn số 3228/BNN-VPĐP 19/05/2023

Về việc tập trung các giải pháp phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch nông thôn trong xây dựng ...

Tải về
Công văn số 2686/UBND-NNTNMT 17/05/2023

Về việc triển khai mô hình thí điểm thuộc Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực ...

Tải về
Quyết định số 1824/QĐ-BNN-VPĐP 11/05/2023

V/v Phê duyệt mô hình thí điểm do Trung ương chỉ đạo thuộc Chương trình chuyển sổi số trong xây ...

Tải về
Công văn số 2811/BNN-KHTC 11/05/2023

V/v hướng dẫn triển khai chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn, ...

Tải về