GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
CV 1167/SVHTTDL-QLVHGĐ 01/10/2020

V/v thao go nhung kho khan, vuong mac và đẩy nhan tiến độ trien khai thuc hien XDNTM nam 2020

Tải về
CV 4020/BCĐ-NTM 06/08/2020

Tiếp tục khắc phục, thực hiện đảm bảo chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

Tải về
Công văn số 3568/UBND-KTN 16/07/2020

V/v Nâng cao chất lượng trong xây dựng nông thôn mới

Tải về
Công văn số 526/KTHT-HTTT 13/07/2020

V/v tổ chức lại sản xuất, phát triển kinh tế trang trại, THT, HTX tại các địa bàn có dân ...

Tải về
Công văn số 1824/UBND-KGVX 15/04/2020

Về việc triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 155/TB-VPCP ngày 15/4/2020

Tải về
Công văn 1724/UBND-NCKSTT 13/04/2020

V/v triển khai dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Tải về
công văn sô 209/STTTT-TTBCXB 17/03/2020

Về việc tuyên truyền Ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOV

Không có văn bản.
Công văn số 1045/UBND-KTN 12/03/2020

Về việc tiếp tục khắc phục và triển khai thực hiện đạt chuẩn các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn ...

Tải về
Công văn số: 4390/UBND-NN, ngày 05/09/2018 05/09/2018

Đăng ký tham gia chỉ đạo điểm thực hiện Chương trình OCOP

Tải về
Công văn số: 556/SKHCN-QLCN, ngày27/8/2018 27/08/2018

Công văn số: 556/SKHCN-QLCN, ngày27/8/2018, V/v phối hợp Cuộc thi Sáng chế năm 2018

Tải về