GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Công văn số 2474/UBND-NNTNMT 10/05/2023

V/v đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu đối với các xã đã được công nhận nông thôn mới

Tải về
Công văn số 64/VPĐP 26/04/2023

V/v hướng dẫn điều kiện, các tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh trong việc xét, ...

Tải về
Công văn số 2314/BNN-VPĐP 13/04/2023

Về việc quan tâm, đẩy mạnh quy hoạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị ...

Tải về
Quyết định số 1386/QĐ-BNN-VPĐP 06/04/2023

V/v phê duyệt danh mục mô hình thí điểm thuộc Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây ...

Tải về
Công văn 4615/UBND-NNNTMT 15/08/2022

Về việc triển khai thực hiện 6 Chương trình chuyên đề trong xây dựng NTM mới giai đoạn 2021-2025

Tải về
Công văn số 4342/UBND-NNTNMT 01/08/2022

Văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐND ngày 17/6/2022 của HĐND tỉnh

Tải về
Công văn số 2307/BXD-QHKT 27/06/2022

Hướng dẫn Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025

Tải về
Công văn số 1918/BTP-TGPL 10/06/2022

Hướng dẫn hực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ...

Tải về
Công văn số 2155/BTNMT-TCMT 27/04/2022

Hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới ...

Tải về
Công Văn 1298/LĐTBXH-VPQGGN 26/04/2022

Hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí thuộc lĩnh vực lao đông-xã hội trong Bộ tiêu chí quốc ...

Tải về