GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Công văn số 1918/BTP-TGPL 10/06/2022

Hướng dẫn hực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ...

Tải về
Công văn số 2155/BTNMT-TCMT 27/04/2022

Hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới ...

Tải về
Công Văn 1298/LĐTBXH-VPQGGN 26/04/2022

Hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí thuộc lĩnh vực lao đông-xã hội trong Bộ tiêu chí quốc ...

Tải về
Công văn 01/BCĐCTMTQG 14/04/2022

Kiện toàn hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp

Tải về
CV 1311/BNV-TH 04/04/2022

Công văn hướng dẫn của Bộ nội vụ về tiêu chisir tiêu số 18.1

Tải về
CV 1045/UBND-KTN 11/10/2020

V/v tiếp tục khắc phục và triển khai thực hiện đạt các chi tiêu, tiêu nông thôn mới

Tải về
CV 1167/SVHTTDL-QLVHGĐ 01/10/2020

V/v thao go nhung kho khan, vuong mac và đẩy nhan tiến độ trien khai thuc hien XDNTM nam 2020

Tải về
CV 4020/BCĐ-NTM 06/08/2020

Tiếp tục khắc phục, thực hiện đảm bảo chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

Tải về
Công văn số 3568/UBND-KTN 16/07/2020

V/v Nâng cao chất lượng trong xây dựng nông thôn mới

Tải về
Công văn số 526/KTHT-HTTT 13/07/2020

V/v tổ chức lại sản xuất, phát triển kinh tế trang trại, THT, HTX tại các địa bàn có dân ...

Tải về