GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND 17/06/2022

NQ BAN HÀNH QUY ĐỊNH NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, TỶ LỆ ...

Tải về
Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐND 17/06/2022

NQ BAN HÀNH QUY ĐỊNH NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, TỶ LỆ ...

Tải về
Nghị Quyết 19-NQ/TW 16/06/2022

Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Nông nghiệp, nông dân và nông thôn ...

Tải về
Nghị quyết 12-NQ/TU 16/12/2021

NGHỊ QUYẾT VỀ XÂY DỰNG NTM GIAI ĐOẠN 2021-2025

Tải về
Nghị Quyết số 42/NQ-CP 11/04/2020

VỀ CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

Tải về
Nghị quyết số: 05/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 02/08/2018

Nghị quyết số: 05/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 V/v tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia ...

Tải về
Nghị quyết số: 04/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 02/08/2018

Nghị quyết số: 04/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 V/v Quy định tỷ lệ , định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng ...

Tải về
Nghị quyết số: 06/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 02/08/2018

Nghị quyết số: 06/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 V/v Ban hành Quy định về chính sách khuyến khích hỗ trợ đầu tư ...

Tải về
Nghị quyết số: 12/NQ-HĐND, Ngày 02/8/2018 02/08/2018

Nghị quyết số: 12/NQ-HĐND, Ngày 02/8/2018 V/v Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh ...

Tải về
Nghị định số: 96/2018/NĐ-CP, ngày 01/7/2018 01/07/2018

Nghị định số 96/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi ...

Tải về