GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND 06/07/2023

Quy định cơ chế huy động các nguồn vốn và cơ chế hỗ trợ trong nông thôn mới giai đoạn ...

Tải về
Nghị quyết 06/NQ-HĐND 25/04/2023

Về việc kéo dài thực hiện và giải ngân vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương năm ...

Tải về
Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND 25/04/2023

Ban hành Quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách ...

Tải về
Nghị quyết 05/2023/NQ-HĐND 25/04/2023

Bãi bỏ Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông ...

Tải về
Nghị quyết 04/2023/NQ-HĐND 25/04/2023

Ban hành quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự và thủ tục lựa chon dự án, ...

Tải về
Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND 14/12/2022

Ban hành Quy định về cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa ...

Tải về
Nghị quyết số 23-NQ/TW 06/10/2022

Nghị quyết của Bộ Chính trị về Phát triển vùng Tây Nguyên đến năm 2030, định hướng tới năm 2045

Tải về
Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND 17/06/2022

NQ BAN HÀNH QUY ĐỊNH NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, TỶ LỆ ...

Tải về
Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐND 17/06/2022

NQ BAN HÀNH QUY ĐỊNH NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, TỶ LỆ ...

Tải về
Nghị Quyết 19-NQ/TW 16/06/2022

Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Nông nghiệp, nông dân và nông thôn ...

Tải về