GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Nghị quyết 12-NQ/TU 16/12/2021

NGHỊ QUYẾT VỀ XÂY DỰNG NTM GIAI ĐOẠN 2021-2025

Tải về
Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND 20/08/2021

Kéo dài Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018

Tải về
Nghị Quyết số 42/NQ-CP 11/04/2020

VỀ CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

Tải về
Nghị quyết số: 05/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 02/08/2018

Nghị quyết số: 05/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 V/v tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia ...

Tải về
Nghị quyết số: 04/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 02/08/2018

Nghị quyết số: 04/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 V/v Quy định tỷ lệ , định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng ...

Tải về
Nghị quyết số: 06/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 02/08/2018

Nghị quyết số: 06/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 V/v Ban hành Quy định về chính sách khuyến khích hỗ trợ đầu tư ...

Tải về
Nghị quyết số: 12/NQ-HĐND, Ngày 02/8/2018 02/08/2018

Nghị quyết số: 12/NQ-HĐND, Ngày 02/8/2018 V/v Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh ...

Tải về
Nghị định số: 96/2018/NĐ-CP, ngày 01/7/2018 01/07/2018

Nghị định số 96/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi ...

Tải về
Nghị Quyết 32/2016/QH14 13/10/2016

Nghị Quyết 32/2016/QH14 , ngày 13/10/2016 . Tiếp tục thực hiện hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chương trình ...

Tải về
Nghị quyết liên tịch 88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN 10/07/2016

Nghị quyết liên tịch 88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN, ngày 10/7/2016 Phối hợp thực hiện giảm nghèo bên vững xây dựng nông thôn mới, ...

Tải về