GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Nghị quyết số: 05/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 02/08/2018

Nghị quyết số: 05/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 V/v tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia ...

Tải về
Nghị quyết số: 04/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 02/08/2018

Nghị quyết số: 04/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 V/v Quy định tỷ lệ , định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng ...

Tải về
Nghị quyết số: 06/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 02/08/2018

Nghị quyết số: 06/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 V/v Ban hành Quy định về chính sách khuyến khích hỗ trợ đầu tư ...

Tải về
Nghị quyết số: 12/NQ-HĐND, Ngày 02/8/2018 02/08/2018

Nghị quyết số: 12/NQ-HĐND, Ngày 02/8/2018 V/v Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh ...

Tải về
Nghị định số: 96/2018/NĐ-CP, ngày 01/7/2018 01/07/2018

Nghị định số 96/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi ...

Tải về
Nghị Quyết 32/2016/QH14 13/10/2016

Nghị Quyết 32/2016/QH14 , ngày 13/10/2016 . Tiếp tục thực hiện hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chương trình ...

Tải về
Nghị quyết liên tịch 88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN 10/07/2016

Nghị quyết liên tịch 88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN, ngày 10/7/2016 Phối hợp thực hiện giảm nghèo bên vững xây dựng nông thôn mới, ...

Tải về
Nghị Quyết 03-NQ/TU 05/05/2016

Nghị Quyết 03-NQ/TU, Ngày 05/05/2016 về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Tải về
Nghị Quyết Số: 100/2015/QH13 11/12/2015

Nghị Quyết Số: 100/2015/QH13 V/v Phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn ...

Tải về
Nghị Quyết 29/2015/NQ-HĐND 12/10/2015

Nghị Quyết 29/2015/NQ-HĐND, Ngày 12/10/2015 Quy định cơ cấu nguồn vốn thực hiện Chương trình kiên cô hóa kênh mương ...

Tải về