GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Quyết định số 1238/QĐ-UBND 27/07/2022

Về việc kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh ...

Tải về
Quyết định số 349/QĐ-SNN 20/07/2022

Về việc giao nhiệm vụ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc chức ...

Tải về
Quyết định 1137/QĐ-UBND 13/07/2022

Về việc ban hành kế hoạch thực hiện phong trào thi đua Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn ...

Tải về
Quyết định 1078/QĐ-UBND 30/06/2022

Giao mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách nhà nước thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc ...

Tải về
QĐ 1053/QĐ-BCĐ 24/06/2022

BAN HÀNH CÔNG TÁC NĂM 2022 CỦA BAN CHỈ ĐẠO CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIAI ĐOẠN 2021-2025

Tải về
Quyết định 1214/QĐ-BCT 22/06/2022

Về việc hướng đẫn và xét công nhận tiêu cơ sở hạ tầng nông thôn trong Bộ tiêu chí ...

Tải về
Quyết định số 1127/QĐ-BTTTT 22/06/2022

Công bố các chỉ tiêu thuộc tiêu chí thông tin và tuyên truyền

Tải về
Quyết đinh 1038/QĐ-UBND 22/06/2022

Ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Tải về
Quyết định 1037/QĐ-UBND 22/06/2022

Ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Tải về
Quyết đinh 1491/QĐ-BGDĐT 06/06/2022

Công bố chỉ tiêu các lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo của Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng ...

Tải về