GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Thông tư số 55/2023/TT-BTC 15/08/2023

Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực ...

Tải về
Thông tư 53/2022/TT-BTC 12/08/2022

Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương ...

Tải về
Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT 25/07/2022

Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai ...

Tải về
Thông tư số 05/TT-BTTTT 30/06/2022

Quy định, hướng dẫn thực hiện nội dung 09 thuộc thành phần số 02 và nội dung số 02 thuộc ...

Tải về
TT07/2021/TT-BLĐTBXH 18/07/2021

Hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm ...

Tải về
Thông tư số 04/2019/TT-BNNPTNT 01/04/2019

Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ ...

Tải về
Thông tư số 08/2019/TT-BTC 30/01/2019

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 43/2017/TT-BTC NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 2017 CỦA BỘ ...

Tải về