GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH


Những giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ – xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Thứ ba - 06/06/2017 14:01
Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, yếu tố đầu tiên đó là chất lượng của đội ngũ cấp ủy viên và bí thư chi bộ; qua đại hội phải lựa chọn đội ngũ cấp ủy viên có phẩm chất, năng lực có uy tín và tín nhiệm cao, có nhiều kinh nghiệm, nhiệt tình; bí thư chi bộ ngoài các tiêu chí nêu trên còn phải thể hiện được vị trí, vai trò của mình trong chi bộ, có thời gian kinh qua công tác đảng, công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

 

Đảng viên Đồn biên phòng Đắk Tiên tăng cường sinh hoạt Chi bộ bản Đầm Giỏ, xã Thuận Hà (Đắk Song) trao đổi tình hình trên địa bàn với đảng viên trong chi bộ. Ảnh: P.T

Những kết quả đạt được

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương ngày 30/3/2007 về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn 05-HD/BTCTW, ngày 25/5/2007 của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chúc cơ sở đảng”, Ban thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông đã ban hành kế hoạch số 23-KH/TU ngày 22/8/2007 và Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã có Hướng dẫn số 14-HD/BTC, ngày 28/8/2007 về hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ bảo đảm theo tinh thần Chỉ thị 10 của Ban Bí thư và Hướng dẫn 05 của Ban Tổ chức Trung ương, gắn với việc thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 06 của Bộ Chính Trị; thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 26-CTr/TU về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

Qua quá trình tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn và các văn bản của cấp trên, các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ đảng viên đã nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí và tầm quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng đảng viên, thông qua đó nâng cao ý thức tổ chức, trách nhiệm nêu gương, đi đầu trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, đơn vị.

Đến nay, hầu hết các chi bộ đều duy trì nền nếp sinh hoạt đều đặn, tuân thủ theo quy trình hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Nội dung sinh hoạt chi bộ đã được đổi mới theo hướng thiết thực, cụ thể hơn. Đã gắn nội dung sinh hoạt chi bộ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra hàng ngày tại cơ sở.

Nhiều tổ chức cơ sở đảng đã xây dựng kế hoạch và hướng dẫn cho các chi bộ trực thuộc về nội dung, cách thức sinh hoạt nhằm tập trung thảo luận sâu một mặt công tác hoặc một vấn đề bức xúc đang đặt ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ. Qua đó, đã tạo bầu không khí sinh hoạt chi bộ sinh động, hấp dẫn hơn, thu hút sự quan tâm của đảng viên; khắc phục được tình trạng chung chung tại các buổi sinh hoạt chi bộ.

Từ việc bàn bạc dân chủ, thống nhất, chi bộ đã ban hành các chủ trương sát, đúng với thực tế nên khi tổ chức thực hiện được cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đồng tình, ủng hộ cao. Các quyết định của chi bộ càng đúng đắn, càng hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, càng củng cố thêm niềm tin và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên về vai trò lãnh đạo của chi bộ.

Ngoài việc duy trì sinh hoạt định kỳ, nhiều chi bộ đã thực hiện sinh hoạt chuyên đề mỗi quý một lần như các chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên hoặc chọn nhiệm vụ trọng tâm, khâu khó, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong việc thực hiện nhiệm vụ của chi bộ; những vấn đề cán bộ, đảng viên, quần chúng đặc biệt quan tâm như việc đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các tệ nạn xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị; các giải pháp xây dựng nông thôn mới; công tác quản lý và phân công công tác cho cán bộ đảng viên… để đưa vào sinh hoạt chuyên đề, các chi bộ đã cơ bản bám sát nguyên tắc, quy định trong Điều lệ Đảng, sự chỉ đạo và hướng dẫn của các cấp ủy đảng. Nội dung sinh hoạt được cấp ủy, bí thư chuẩn bị trước nên trong sinh hoạt cơ bản đã tập trung vào nội dung cần bàn.

Trong những năm qua, nhiều đảng bộ cấp trên cơ sở đã có những cách làm hay, mô hình hiệu quả, sáng tạo trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ như Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 13-NQ/ĐUK ngày 30/7/2014 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trong khối các cơ quan tỉnh Đắk Nông”. Đồng thời đã tổ chức đợt sinh hoạt chuyên đề “Làm gì để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, đảng bộ cơ sở” ở tất cả các chi bộ, đảng bộ cơ sở trong khối và ở cấp Đảng bộ Khối.

Nội dung đợt sinh hoạt tập trung vào ba đột phá: (1) lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhất là nhiệm vụ cải cách hành chính; (2) nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; (3) phát huy vai trò năng động, sáng tạo của bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan. Qua đợt sinh hoạt chuyên đề đã giúp cho cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của tổ chức cơ sở đảng và của chi bộ; tác dụng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, cấp ủy các cấp xác định rõ nguyên nhân cơ bản của những khuyết điểm, hạn chế, tồn tại của tổ chức đảng cấp mình; từ đó cấp ủy có biện pháp cụ thể để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, của chi bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng chi bộ thật sự trong sạch, vững mạnh.

Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng được cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hưởng ứng tích cực; đặc biệt, các cấp ủy đảng đã và đang triển khai thực hiện tốt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên đối với công tác xây dựng Đảng nói chung, chất lượng nội dung sinh hoạt chi bộ nói riêng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chi bộ được nâng lên một bước.

Qua kết quả phân loại hàng năm, nhìn chung chất lượng tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên rõ rệt, cụ thể tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đều tăng; tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ hoặc yếu kém có chiều hướng giảm.

Những hạn chế, tồn tại

Tuy nhiên, việc tổ chức sinh hoạt chi bộ trong thời gian qua vẫn còn những hạn chế, bất cập như: Một số ít cấp ủy, chi bộ chưa thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt đảng; một số ít chi bộ duy trì chế độ sinh hoạt không đều, còn tổ chức sinh hoạt ghép; tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ chưa thể hiện rõ nét; tinh thần tự phê bình và phê bình, ý thức tổ chức kỷ luật chưa cao, nên chất lượng và hiệu quả của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, công tác xây dựng đảng vẫn còn nhiều mặt hạn chế.

Một số cấp ủy, chi bộ chưa làm tốt việc lựa chọn nội dung dẫn đến nội dung sinh hoạt còn hạn chế về chất lượng như nội dung thông tin thời sự và phổ biến văn bản chỉ đạo của cấp trên còn dàn trải, không xác định rõ trọng tâm. Có chi bộ chưa đánh giá một cách cụ thể việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hằng tháng, nhiều chi bộ còn lúng túng trong việc chọn nội dung, chủ đề để học tập, rèn luyện…

Nội dung đánh giá kết quả tình hình thực hiện Nghị quyết của chi bộ trong tháng chưa nêu rõ vai trò lãnh đạo của chi bộ, còn liệt kê vụ việc chuyên môn của cơ quan, đơn vị; không đề cập đến khuyết điểm, tồn tại và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế đó. Do cấp ủy chuẩn bị nội dung chưa tốt nên trong sinh hoạt nhiều chi bộ thảo luận không tập trung, khó khăn cho việc kết luận và ra nghị quyết. Nhiệm vụ của chi bộ đề ra trong tháng tới còn thiếu cụ thể, chưa bám sát nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị; phân công cán bộ, đảng viên phụ trách, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết của chi bộ chưa rõ ràng; vẫn còn nhiều chi bộ ít tổ chức sinh hoạt chuyên đề; việc lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề ở một số chi bộ còn mang tính hình thức; một số chi bộ, hình thức sinh hoạt còn rập khuôn, đơn điệu, không khí sinh hoạt còn trầm lắng, nặng về phổ biến, quán triệt.

Ý thức của một số đảng viên trong việc thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng còn yếu; nhiều đảng viên còn thụ động, ngại va chạm, thiếu tinh thần tự phê bình và phê bình, khi có sự việc bức xúc xảy ra thì đùn đẩy, bản thân không có trách nhiệm, quan điểm, chính kiến riêng. Một số cấp ủy chi bộ thiếu trách nhiệm, thiếu sâu sát trong công tác quản lý cán bộ đảng viên. Một số đảng viên chưa tham gia sinh hoạt đều đặn; việc giữ mối liên hệ với chi ủy, chi bộ nơi cư trú còn hình thức.

Những giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Từ những khuyết điểm, hạn chế trong việc tổ chức sinh hoạt chi bộ trong thời gian qua như nêu, để khắc phục và nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cần thực hiện một số giải pháp sau đây:

Một là, thường xuyên quán triệt cho cán bộ đảng viên về vị trí, vai trò và chức năng, nhiệm vụ của chi bộ trong từng loại hình chi bộ đảng, nhất là đội ngũ cấp ủy, bí thư chi bộ. Không ngừng bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là đồng chí bí thư và cán bộ chủ chốt. Tổ chức các lớp bồi dưỡng cho các đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy để nâng cao năng lực tổ chức, điều hành sinh hoạt chi bộ.

Hai là, đổi mới phương thức lãnh đạo, đề cao vai trò của cấp ủy các cấp, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt định kỳ. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, trong sinh hoạt dành thời gian để đảng viên phát biểu thể hiện chính kiến của mình, đồng chí chủ trì phải công tâm, khách quan, lắng nghe ý kiến và gợi ý những vấn đề quan trọng để đảng viên thảo luận. Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Ba là, cải tiến việc ban hành nghị quyết, nâng cao chất lượng nghị quyết; nghị quyết phải xác định đúng vấn đề cần tập trung lãnh đạo, gắn với nhiệm vụ của địa phương, đơn vị trong từng thời kỳ để đi sâu, bàn kỹ có trọng tâm, trọng điểm; nghị quyết phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và khả năng thực thi được. Chọn những vấn đề nổi cộm, những bức xúc, vướng mắc, những bâng khuâng, lo lắng, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân để tổ chức sinh hoạt chuyên đề, qua đó nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên của chi bộ.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, các cấp ủy phải chủ động, kịp thời, nghiêm túc, đúng nguyên tắc và phải có tác dụng giáo dục sâu sắc. Qua kiểm tra, tự phê bình và phê bình kịp thời biểu dương, động viên, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích tốt; kỷ luật nghiêm minh những đảng viên, tổ chức vi phạm. Kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách. Kiểm tra, xử lý kỷ luật phải luôn gắn với củng cố kiện toàn cấp ủy, bố trí cán bộ, bảo đảm tính ổn định của tổ chức để lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ.

Năm là, cấp ủy cấp trên các cấp nhất là cấp trên trực tiếp đối với chi bộ phải thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc chi bộ thực hiện chế độ sinh hoạt, tăng cường vai trò trách nhiệm của cấp ủy cấp trên đối với việc xây dựng và chỉnh đốn cấp ủy, chi bộ; quan tâm sâu sắc việc củng cố tổ chức và cán bộ ở những đơn vị trọng điểm, khắc phục tình trạng cơ sở yếu kém. Coi trọng việc sơ kết, rút kinh nghiệm về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; kịp thời biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến.

Nguồn: http://baodaknong.org.vn/xay-dung-dang/nhung-giai-phap-nang-cao-chat-luong-sinh-hoat-chi-bo-xay-dung-dang-trong-sach-vung-manh-53934.html

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn