GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG


Công tác tuyên truyền, vận động người dân và cộng đồng trong việc hình thành các phong trào liên quan đến xây dựng nông thôn mới tại xã Long Sơn, huyệm Đắk Mil.

Thứ tư - 20/09/2017 13:52
Long Sơn là xã vùng III, có vị trí địa lý nằm về phía Đông Nam của huyện Đắk Mil, là một trong những xã có kinh tế đặt biệt khó khănnhất của huyện, cách trung tâm huyện 18 km có diện tích tự nhiên là 3062,46ha.
Xã có 386 hộ, dân số là 1.783 người với 96% là bào dân tộc thiểu số (DTTS) di cư từ các tỉnh phía Bắc vào sinh sống; gồm 8 dân tộc như: Kinh, Tày, Nùng, Dao, Mường, Cao lan, Thái… Đời sống chủ yếu của nhân dân làm nông nghiệp là chính, công nghiệp, thương mại và dịch vụ chưa phát triển, cơ cấu kinh tế mất cân đối, hệ thống hạ tầng chưa đồng bộ; môi trường sinh thái chưa được quan tâm đúng mức.Thu nhập bình quân đầu người năm 2016 đạt 17,1 triệu đồng/người. Số hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2016 – 2020, năm 2016 là 121 hộ, chiếm 32,61% (trong đó: hộ nghèo người dân tộc là 31%, nghèo người Kinh là 1,62%), hộ cận nghèo là 30 hộ, chiếm 8,09%. Về cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp chiếm 93,5%, trong đó tập trung vào cây công nghiệp lâu năm; Công nghiệp, xây dựng chiếm 4,2%, thương mại dịch vụ chậm phát triển chiếm 2,3%.
 

Việc xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm thức đẩy quá trình Công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Xây dựng nông thôn mới chính là huy động cả nguồn lực của nhân dân vào việc phát triển cơ sở hạ tầng, điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa ngay nơi mình sinh sống.Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và các Phòng ban đã tạo điều kiện thuận lợi cho cả hệ thống chính trị triển khai thực hiện phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo giữ vững về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng các tiêu chí nông thôn mới.

   Ngay sau khi tiếp thu các chủ trương, nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, tỉnh, huyện về xây dựng nông thôn mới (NTM), tập thể Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng ủy xã Long Sơn đã bàn bạc, thảo luận và xác định việc xây dựng Nông thôn mới là một vấn đề lớn, một khối lượng công việc cần rất nhiều về công sức, tiền bạc và thời gian, đòi hỏi cần có sự vào cuộc một cách đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Đảng ủy xã thống nhất ra Nghị quyết lãnh đạo và chỉ đạo thành lập Ban chỉđạo xây dựng nông thôn mới của địa phương.UBND Xã đã tiến hành phân công nhiệm vụ, lĩnh vực mình phụ trách cho từng thành viên một cách cụ thể và chi tiết. Sau khi thành lập Ban chỉđạo xây dựng NTM đãlập ra các tổ giúp việc và tiến hànhđiều tra, tập hợp số liệu tình hình kinh tế – xã hội, hiện trạng cơ sở vật chấtcủa xã để làm cơ sở quy hoạch. Để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tập thể Ban chấp hành Đảng ủy xã đã tiến hành mở Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/HU của Huyện ủy Đắk Mil và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện… Đồng thời, xây dựng văn bản chỉ đạo chi bộ cơ sở tuyên truyền đến từng đảng viên, nhân dân. Bên cạnh đó, Đảng ủy cũng đã chỉ đạo UBND xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, UBMTTQ và các đoàn thể xây kế hoạch phối hợp truyên truyền và phổ biến, quán triệt thường xuyên thông qua các cuộc họp, hội nghị giao ban tuần, tháng, quý và thông qua các cuộc họp thôn, tiếp xúc cử tri… đến toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả. Qua công tác phổ biến, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết số 02-NQ/HU và các văn bản của cấp trên, kế hoạch thực hiện của UBND xã, nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đã được nâng cao và xem nội dung này là hoạt động chính trị thường xuyên, liên tục.

Sau khi có các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của câp trên, Đảng ủy xã đã ban hành Chương trình hành động số 09-CTr/ĐU ngày 03/5/2016 về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 24/12/2015 của Huyện ủy Đắk Mil về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025. Trước đó (năm 2014) Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết số 65-NQ/ĐU, ngày 28/8/2014 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2014-2020. Trên cơ sở đó chính quyền địa phương, UBMTTQ và các đoàn thể xã xây dựng Kế hoạch tuyên truyền và triển khai thực hiện. UBND xã đã ban hành Kế hoạch chuyên đề số 12/KH-UBND ngày 10/5/2016 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU của Huyện ủy Đắk Mil về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025. Nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng đến năm 2025 cũng được UBND xã đưa vào trong Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 04/01/2016 và Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 21/4/2017 về triển khai nhiệm vụ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là một chương trình lớn thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với nông thôn và nông dân. Mục tiêu của Chương trình là “Xây dựng NTM có kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường”. Nhận thức được tầm quan trọng đó, ngay từ khi triển khai Chương trình,  Ban chỉđạoxây dựng nông thôn mới đã luôn chú trọng công tác tổ chức, tuyên truyền, vận dộng được tiến hành thường xuyên và liên tục. Trong đó, tập trung tuyên truyền vận động nhân dân lao động sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất và chăn nuôi, mở rộng Tổ hợp tác chăn nuôi để tăng thêm thu nhập, từng bước giảm nghèo.Tăng cường vận động nhân dân tham gia Chương trình xây dựng nông thôn mới qua việchiến đất, ngày công lao động xây dựng đường giao thông nông thôn.Vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, lành  mạnh “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới”,phòng, chống các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội; xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu, giữ gìn, phát huy những bản sắc văn hóa tốt đẹp; xây dựng cổng chào ở các thôn, xây dựng đường GTNT; vệ sinh môi trường nông thôn, tổ chức trồng cây xanh, vận động bà con nhân dân dọn dẹp vệ sinh khu dân cư, nơi công trình công cộng, cải tạo, xây mới nhà xí hợp vệ sinh.

Hình thức tuyên truyền được thực hiện tương đối đa dạng, thông qua các cuộc họp giao ban tuần, tháng, quý cho cán bộ đảng viên, các cuộc trao đổi công việc; lông ghép trong các cuộc họp thôn hoặcqua các phương tiện thông tin như: phát thanh trên loa đài, thông qua tờ rơi, pano, apphich, khẩu hiệu, tranh cổ động để tuyên truyền tại các khu vực trung tâm và khu vực đông dân cư…, tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.Bằng công tác tuyên truyền, vận động, thường xuyên phát động hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp phát động, các đoàn thể đã bám sát nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã, kế hoạch xây dựng nông thôn mới hàng năm của UBND xã, tuyên truyền, phổ biến cho đoàn viên, hội viên hiểu rõ về chủ trương, chính sách, quyền lợi và nghĩa vụ của nhân dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua tiêu biểu như:

UBND xã đã phối hợp cùng với Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã trên cơ sở thực hiện 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”vận động nhân dân tham gia ý kiến xây dựng quy hoạch và thực hiện quy hoạch; góp công, góp sức, đóng góp bằng tiền là 307.500.000 đồng.Về đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn: đường xã được bê tông hóa 1,15 km,đường thôn được bê tông hóa 1,35 km; ngoài ra còn có 12 km đường tỉnh lộ, đường huyện (do tỉnh và huyện quản lý) chạy qua địa bàn xã, trong đó được nhựa hóa 6 km.Về đầu tư xây dựng trường học: hiện nay trên địa bàn xã có 3 trường học với tổng số phòng học của 3 cấp là: 29 phòng học; cơ sở hạ tầng giáo dục của 03 trường học hiện nay vẫn còn thiếu trong đó thiếu 02 nhà đa chức năng, 02 nhà hiệu bộ. Việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học còn gặp nhiều khó khăn vì phụ thuộc rất lớn đến nguồn kinh phí của cấp trên. Hệ thống điệnđược đầu tư xây dựng, nâng cấp theo tiêu chuẩn của ngành điện. Hiện nay, Ban quản lý Dự án tỉnh đang khảo sát, đầu tư xây dựng mới 2 trạm biến áp và đường dây lưới điện tại thôn Tân Sơn và Nam Sơn.

Qua 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới  phát động phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” đã huy động được sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị, khơi dậy tiềm năng nội lực, huy động được nhiều nguồn lực đóng góp của nhân dân và hỗ trợ của Nhà nước cho xây dựng nông thôn mới.Bộ mặt nông thôn không ngừng được khởi sắc, đổi mới, văn minh hơn, cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, vai trò giám sát của HĐND xã được tăng cường, UBND xã quản lý, điều hành hiệu quả; Mặt trận và các đoàn thể không ngừng đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thu hút đoàn viên, hội viên; thu nhập và điều kiện sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao, giảm hộ nghèo, tăng hộ khá hộ giàu; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo ra một diện mạo hoàn toàn mới cho xã Long Sơn.

Với những kết quả đã đạt được trong 5 năm qua, trong những năm tới, Đảng bộ và nhân dân xã Long Sơn sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, khắc phục những tồn tại, vướng mắc; chỉ đạo tích cực, quyết liệt hơn nữa để huy động tối đa nguồn lực, hoàn thiện, nâng cấp các tiêu chí đã đạt được để từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, góp phần vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp – nông thôn, tạo đà phát triển vững chắc và bền vững cho giai đoạn tiếp theo của Chương trình xây dựng NTM trên địa xã nhà./.

 

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn