GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG


Đắk Nông ban hành nhiều cơ chế, chính sách xây dựng nông thôn mới

Thứ hai - 18/11/2019 20:10
 
Tập huấn xây dựng nông thôn mới tại Đắk Nông

Việc ban hành một số Nghị quyết, Quyết định về các cơ chế chính sách này nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội chung để thực hiện tốt các nội dung của Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể như Nghị quyết số 03/NQ-TU ngày 05/5/2016 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 27/7/2016 của Tỉnh ủy về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 28/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết 21/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của Hội đồng nhân tỉnh về quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho một số nội dung, công việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2020;

Nghị quyết số 29/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ cấu nguồn vốn thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020;

Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 22/8/2016 về ban hành Quy định thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020; Chính sách khen thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương đạt chuẩn nông thôn mới;

Nghị quyết về quy định tỷ lệ, định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu trong việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 (Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018);

Nghị quyết về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững tỉnh Đắk Nông đến năm 2020, định hướng đến năm 2020 (Nghị quyết 05/NQ-HĐND ngày 02/8/2018);

Nghị quyết về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh (Nghị quyết 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2018)…,…

Đồng thời triển khai xây dựng và ban hành đầy đủ các Kế hoạch, văn bản liên quan đến quản lý, điều hành và giám sát thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh như: Phê duyệt danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 16/5/2018); giao kế hoạch vốn trung hạn Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 07/6/2018).

Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao (Quyết định số 1457/QĐ-UBND ngày 17/9/2018); Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 06/9/2018); Bộ tiêu chí vườn mẫu-rẫy mẫu (Quyết định số 1467/QĐ-UBND ngày 18/9/2018);

Ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao (Quyết định số 2115/QĐ-UBND ngày 20/12/2018), Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và Bộ tiêu chí vườn mẫu – rẫy mẫu (Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 20/12/2018).

Việc ban hành kịp thời các cơ chế chính sách đã góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh cũng như đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh ngày càng có chất lượng và bền vững hơn.

Nguồn: https://infonet.vn

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn