GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG


Nâng cao chất lượng, đảm bảo các tiêu chí nông thôn mới

Thứ sáu - 21/08/2020 09:49
Nhằm tổ chức thực hiện có chất lượng, đảm bảo các tiêu chí; đồng thời nâng cao hơn nữa chất lượng xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đề xuất của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, ngày 06 tháng 8 năm 2020, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Đắk Nông đã ban hành văn bản số 4020/UBND-KTN để chỉ đạo tiếp tục khắc phục, đảm bảo chất lượng các tiêu chí nông thôn mới với các nội dung chỉ đạo cụ thể như sau:

          Nhằm tổ chức thực hiện có chất lượng, đảm bảo các tiêu chí; đồng thời nâng cao hơn nữa chất lượng xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đề xuất của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, ngày 06 tháng 8 năm 2020, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Đắk Nông đã ban hành văn bản số 4020/UBND-KTN để chỉ đạo tiếp tục khắc phục, đảm bảo chất lượng các tiêu chí nông thôn mới với các nội dung chỉ đạo cụ thể như sau:

1. Tiếp tục thực hiện đảm bảo chất lượng, đúng quy định trong xây dựng nông thôn mới đối với xã Hưng Bình huyện Đắk R’lấp, trong đó:

1.1. Yêu cầu UBND huyện Đắk R’lấp tập trung chỉ đạo UBND xã Hưng Bình và các phòng, ban liên quan tiếp tục hướng dẫn, tổ chức thực hiện đạt chuẩn các chỉ tiêu, tiêu chí còn lại đúng theo quy định (tiêu chí số 4, số 5, số 6, số 17,…). Ngoài ra cần phải quan tâm đến việc thực hiện có chất lượng các tiêu chí về nâng cao thu nhập, văn hóa, cảnh quan môi trường, hệ thống chính trị và an ninh trật tự,…Tạm thời chưa tổ chức xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đối với xã Hưng Bình, huyện Đắk R’lấp, yêu cầu địa phương tiếp tục tập trung triển khai thực hiện; việc thẩm định, xét công nhận sẽ được tổ chức cùng đợt với đợt thẩm định, xét, công nhận các xã đạt chuẩn năm 2020. Đồng thời sớm kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND xã Hưng Bình để tập trung chỉ đạo, điều hành Chương trình đúng tiến độ.

1.2. Giao các Sở: Công thương; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa – Thể thao và Du lịch; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở, ngành khác có liên quan thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn địa phương thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí còn lại do đơn vị phụ trách nhằm đạt chuẩn đúng theo quy định.

          1.3. Ban Dân tộc tỉnh tổ chức đánh giá tình hình, thực trạng tại 04/6 thôn, bon đặc biệt khó khăn của xã theo các tiêu chí, điều kiện công nhận thoát khỏi thôn, bon đặc biệt khó khăn. Nếu đảm bảo tiêu chí, điều kiện thoát khỏi thôn, bon đặc biệt khó khăn thì mới tổ chức thẩm định, xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

          1.4. Đề nghị UBTMTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục chỉ đạo, giám sát và hướng dẫn cho UBMTTQ Việt Nam huyện Đắk R’lấp tiếp tục tổ chức thực hiện lấy ý kiến hài lòng của người dân sau khi xã đã hoàn thành đầy đủ, đảm bảo chất lượng 19/19 tiêu chí nông thôn mới (kết quả ý kiến hài lòng của người dân ở câu hỏi số 4 về hệ thống điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân tại xã mới chỉ đạt 69,9%, theo quy định phải đạt trên 80%).

Ngày 16/7/2002, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đã đi kiểm tra, đánh giá sơ bộ về   hồ sơ và kết quả NTM của xã Hưng Bình

          2. Nâng cao chất lượng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới:

2.1. Đề nghị Ủy ban Mặt trân Tổ quốc Việt Nam tỉnh quan tâm và nâng cao hơn nữa công tác giám sát, hướng dẫn việc lấy ý kiến hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới tại các địa phương; việc đánh giá, lấy ý kiến hài lòng của người dân phải đảm bảo thực chất, đúng theo quy định và phản ảnh được mong muốn, nguyện vọng của người dân về xây dựng nông thôn mới.

2.2. Yêu cầu các Sở, ngành được giao phụ trách các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới phải thường xuyên quan tâm theo dõi, hướng dẫn và giúp đỡ cho các địa phương tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Đồng thời phải nâng cao hơn nữa chất lượng thẩm định các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới do cơ quan, đơn vị phụ trách; tránh tình trạng thẩm định qua loa, đại khái, chạy theo thành tích.

2.3. Giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh thường xuyên theo dõi, hướng dẫn cho các địa phương trong việc lập hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn đảm bảo chất lượng và đúng các trình tự, thủ tục theo quy định. Sau khi nhận được Tờ trình, hồ sơ đề nghị thẩm định, xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của UBND các huyện, thành phố, đề nghị Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tổ chức kiểm tra, đánh giá sơ bộ trước về hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí trước khi tham mưu tổ chức đoàn đi thẩm định; địa phương nào chưa thực hiện đảm bảo đúng theo quy định, các tiêu chí nông thôn mới đạt ở mức thấp, chất lượng không đảm bảo thì chưa tổ chức xét công nhận, đồng thời có văn bản chỉ đạo địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện cho đến khi các tiêu chí đạt chuẩn, đảm bảo các yêu cầu theo quy định./.

          2.4. Yêu cầu UBND các huyện, thành phố:

– Nâng cao hơn nữa chất lượng thẩm tra, đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, xã nào đạt đủ 19/19 tiêu chí và đảm bảo các yêu cầu khác theo quy định (về nợ đọng, về lấy ý kiến hài lòng người dân,…) thì mới làm hồ sơ trình UBND tỉnh (Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh) để thẩm định, tham mưu xét, công nhận đạt chuẩn;.

          – Trình tự, thủ tục và hồ sơ đề nghị thẩm định, xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới yêu cầu các địa phương phải thực hiện đầy đủ, đảm bảo đúng theo quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

(Có file văn bản chỉ đạo số 4020/UBND-KTN ngày 06/8/2020 đính kèm)

Tin, bài: Văn Tuấn

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn