GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » KINH TẾ - TỔ CHỨC SẢN XUẤT


Phong trào thi đua Đổi mới, phát triển các Hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.

Thứ hai - 18/12/2017 08:12
Ngày 15 tháng 02 năm 2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký Quyết định số 371/QĐ-UBND ban hành kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”;
 

Với mục đích góp phần thúc đẩy việc xây dựng, phát triển các HTX nông nghiệp, để hỗ trợ phát triển sản xuất, liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị góp phần nâng cao hiệu quả của sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, nông dân trong việc đổi mới, phát triển các HTX nông nghiệp và thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012; xây dựng mô hình và tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến, nhân tố HTX nông nghiệp mới trên địa bàn tỉnh; khuyến khích các tập thể, cá nhân thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao liên quan đến quản lý nhà nước và hoạt động của các HTX nông nghiệp; ghi nhận, vinh danh thành tích tập thể, cá nhân tích cực tham gia phong trào thi đua, đóng góp vào việc đổi mới, phát triển các HTX nông nghiệp;

Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông đã ký Quyết định số 763/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2017 ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua Đổi mới, phát triển các Hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới với các nội dung:

Thứ nhất, thực hiện tốt các nhiệm vụ quy định tại Luật Hợp tác xã năm 2012; Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành hàng nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; Quyết định số 710/QĐ-BNN-KTHT ngày 10/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Kế hoạch đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp; Quyết định số 4930/QĐ-BNN-KTHT ngày 14/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Kế hoạch đổi mới tổ chức sản xuất phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Tỉnh ủy Đắk Nông triển khai thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Bộ Chính trị nhằm đổi mới toàn diện cả về nội dung và hình thức hợp tác, liên kết trong sản xuất nông nghiệp, phát triển đa dạng các hình thức tổ chức hợp tác của nông dân, phù hợp từng vùng, từng lĩnh vực gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; Kế hoạch số 427/KH-UBND, ngày 07/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông về Kế hoạch đổi mới các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2014-2020;

Thứ hai, thực hiện tốt các nhiệm vụ về đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã xây dựng các văn bản, hướng dẫn và khuyến khích phát triển hợp tác xã; công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế hợp tác; xây dựng mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả theo Luật Hợp tác xã năm 2012 và các hoạt động khác nhằm hỗ trợ phát triển các hợp tác xã nông nghiệp.

Thứ ba, các Hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả theo Luật Hợp tác xã năm 2012, đóng góp tích cực vào tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

 Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiến hành khen thưởng Sơ kết thi đua vào năm 2018 và khen thưởng tổng kết giai đoạn vào năm 2020 với các hình thức khen thưởng cụ thể sau:

Khen thưởng sơ kết năm 2018: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 03 Hợp tác xã, 02 doanh nghiệp, 02 cơ quan, 02 cá nhân có thánh tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào phát triển kinh tế hợp tác trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tặng giấy khen cho các đơn vị, cá nhân cơ nhiều thành tích trong phong trào phát triển kinh tế hợp tác trên địa bàn huyện, thị xã.

Khen thưởng tổng kết giai đoạn năm 2020: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 05 Hợp tác xã, 03 doanh nghiệp, 03 cơ quan, 03 cá nhân có thánh tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào phát triển kinh tế hợp tác trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tặng giấy khen cho các đơn vị, cá nhân cơ nhiều thành tích trong phong trào phát triển kinh tế hợp tác trên địa bàn huyện, thị xã ./.

Nguôn:http://snnptnt.daknong.gov.vn/TinTuc/phattriennongthon/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=11&ItemID=210&PublishedDate=2017-05-30T09:30:00Z

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn