Cụ thể, vùng sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao tại xã Buôn Chóah, huyện Krông Nô gần 550 ha; hai vùng sản xuất hồ tiêu ứng dụng công nghệ cao tại hai xã Thuận Hạnh và Thuận Hà, huyện Đắk Song với diện tích trên 1.500 ha; vùng sản xuất cà phê ứng dụng công nghệ cao tại xã Thuận An, huyện Đắk Mil có tổng diện tích 335 ha.

 Nông dân xã Buôn Chóah, huyện Krông Nô thu hoạch lúa
 

Việc phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng tập trung, chuyên canh, định hướng hàng hóa là một ưu tiên của tỉnh từ nay đến năm 2030. Mục tiêu chính là phát triển nông nghiệp phù hợp với chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm là hiệu quả kinh tế trên cơ sở huy động sự tham gia của các thành phần kinh tế, mà hạt nhân là các doanh nghiệp.

nguồn: https://truyenhinhdaknong.vn/tin-tuc/dak-nong-cong-nhan-4-vung-san-xuat-nong-nghiep-ung-dung-cong-nghe-cao-8949.html