GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » TIN NỔI BẬT


TẬP TRUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Thứ sáu - 08/09/2017 14:07
Ngày 01 tháng 9 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 4809/UBND-NN yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã tập trung triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Trong đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trong 4 tháng cuối năm 2017 và giai đoạn 2018 – 2020

Họp bàn giải pháp để xây dựng đạt chuẩn 06 xã nông thôn mới năm 2017

1. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để làm chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục triển khai thực hiện sâu rộng, thiết thực phong trào thi đua “Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Công tác tuyên truyền, vận động phải thực hiện thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức thiết thực để người dân dễ hiểu và tích cực tham gia hưởng ứng trên tinh thần tự nguyện; tuyệt đối không được ép buộc hay gây phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân.

2. Giao Sở Nội vụ tham mưu, hướng dẫn các địa phương kiện toàn, thành lập Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2016 – 2020 cấp huyện; kiện toàn hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp theo hướng chuyên trách, chuyên nghiệp để nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc tham mưu, quản lý thưc hiện Chương trình; bố trí cán bộ làm chuyên trách về xây dựng nông thôn mới tại Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp huyện và Ban quản lý cấp xã theo quy định tại Quyết định số 1920/QĐ-TTg ngày 05/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Trong năm 2017 phải hoàn thành công tác kiện toàn Ban chỉ đạo, Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp huyện và bố trí cán bộ làm chuyên trách ở các cấp theo quy định.

3. Các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã được phân bổ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới năm 2017 khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn được giao đảm bảo hiệu quả, đúng quy định; cụ thể: Nguồn vốn sự nghiệp bổ sung từ ngân sách Trung ương năm 2016 chuyển sang năm 2017 tại Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND tỉnh; nguồn vốn ngân sách Trung ương phân bổ năm 2017 tại Quyết định số 1121/QĐ-UBND ngày 04/7/2017 của UBND tỉnh; nguồn kinh phí khen thưởng công trình phúc lợi của Trung ương cho huyện Đắk R’lấp và xã Đạo Nghĩa vì đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 tại Quyết định số 974/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của UBND tỉnh.

4. Yêu cầu các địa phương để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới phải khẩn trương xây dựng kế hoạch, lộ trình xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng trong năm 2017. Trong những năm tiếp theo tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng nợ đọng; địa phương nào để xảy ra tình trạng nợ đọng tạo dư luận xã hội thì người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

5. Giao các Sở, Ban, ngành, đoàn thể có liên quan và UBND các huyện, thị xã tập trung thực hiện hiệu quả công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn, nhất là việc đẩy mạnh công tác chuyển giao khoa học công nghệ, xây dựng và phát triển các mô hình sản xuất theo Nghị Quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; hỗ trợ hình thành liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững phù hợp với điều kiện của địa phương; tạo môi trường thuận lợi cho các hợp tác xã nông nghiệp phát triển, thúc đẩy các mô hình hợp tác xã liên doanh, liên kết có hiệu quả. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo nghề theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ để nâng cao tay nghề cho lao động nông thôn.

6. Yêu cầu UBND các huyện: Cư Jút, Krông Nô, Đắk Song, Đắk Mil và Đắk R’lấp tập trung chỉ đạo 06 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017 thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm hoàn thiện các tiêu chí còn lại để được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đúng theo kế hoạch.

Đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011-2016, phải tiếp tục tiến hành rà soát, đánh giá chính xác mức độ đạt các tiêu chí theo Bộ tiêu chí mới tại Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của UBND tỉnh để xây dựng kế hoạch đạt chuẩn và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo quy định.

7. Yêu cầu các Sở, ngành liên quan, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh và UBND các huyện, thị xã tăng cường công tác kiểm tra giám sát về thực hiện Chương trình để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.

8. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh tham gia giám sát và phản biện việc thực hiện các nội dung về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, vận động về xây dựng nông thôn mới thông qua tổ chức mặt trận các cấp, nhất là thông qua Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Hội người cao tuổi, Đoàn thanh niên, các tổ chức tôn giáo, các dòng họ ở địa phương,…

9. Yêu cầu các Sở, Ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp thông tin về xây dựng nông thôn mới đúng theo quy định để kịp thời báo cáo Trung ương và có phương hướng chỉ đạo, điều hành. Giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp thông tin, kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh để chỉ đạo, xử lý.

10. Giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới ở các cấp để nâng cao năng lực quản lý, điều hành và triển khai thực hiện chương trình. Đồng thời theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ngành và địa phương trong việc thực hiện các nội dung của Chương trình và các nhiệm vụ được giao về xây dựng nông thôn mới. Kịp thời nắm bắt, tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh chỉ đạo, xứ lý các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Công văn số: 4891/UBND-NN ngày 1/92017

Bài: Văn Tuấn

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn