GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » TIN NỔI BẬT


UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020

Thứ ba - 14/03/2017 14:32
UBND tỉnh Đắk Nông vừa có Quyết định số 2034/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020

Theo đó, tiếp tục tăng cường công tác vận động tuyên truyền bằng nhiều hình thức để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng trong xây dựng nông thôn mới.

Các đơn vị, địa phương căn cứ chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực và nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua; tập trung vào các hoạt động cụ thể hỗ trợ các địa phương; các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chính sách, đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Đẩy mạnh công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến; học hỏi trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương trong và ngoài tỉnh; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay, các mô hình, cách làm sáng tạo trong phong trào xây dựng nông thôn mới để tổ chức tuyên truyền nêu gương nhân rộng trên địa bàn…

Trong quá trình thực hiện phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị quyết tâm triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua với nội dung, tiêu chí cụ thể, tránh hình thức, lãng phí…

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn