GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » TIN TỔNG HỢP NÔNG THÔN MỚI


Cải cách hành chính gắn với xây dựng Nông thôn mới ở huyện Đăk R’Lấp

Thứ sáu - 15/03/2024 09:26

 

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới những năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Đăk R’Lấp đã vào cuộc một cách quyết liệt, tích cực chỉ đạo điều hành triển khai thực hiện chương trình và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, cấp ủy đảng, chính quyền của huyện xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong những giải pháp quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi vào phát triển kinh tế – xã hội của huyện nói chung và tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nói riêng.

Nhiều giải pháp CCHC

Hàng năm, UBND huyện ĐăkR’Lấp đã chỉ đạo Phòng Nội vụ, các cơ quan, ban ngành có liên quan và UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước; xây dựng Kế hoạch CCHC; tăng cường hiệu quả hoạt động của bộ phận “một cửa”, “một cửa liên thông” tại Văn phòng HĐND- UBND huyện và UBND các xã, thị trấn; tổ chức thực hiện đúng quy định việc cập nhật, công bố, niêm yết thủ tục hành chính nhằm cải thiện và nang cao chất lượng các dịch vụ hành chính công. Công tác CCHC được thực hiện đồng bộ ở các lĩnh vực như: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); tổ chức bộ máy; chế độ công vụ; tài chính công và xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

UBND xã Nhân Cơ là địa phương nằm trong tốp đầu của huyện về chỉ số CCHC năm 2023 với số điểm 89,07 điểm

Kết quả thực hiện công tác CCHC thời gian qua, bộ máy Nhà nước tiếp tục được sắp xếp, tổ chức lại; các cơ quan chuyên môn của huyện để không còn sự chồng chéo, bổ trống hoặc trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cơ quan hành chính nhà nước; trách nhiệm quyền hạn  của hành chính cấp huyện và xã được phân cáp hợp lý phù hợp với quy định của Trung ương, của tỉnh. Thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, cá nhân được cải cách cơ bản đảm bảo theo hướng gọn nhẹ, đơn giản, công khai hóa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện và giám sát.

Tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và 11 xã, thị trấn đã thực hiện cập nhật, công bố và niêm yết công khai 195 TTHC thẩm quyền cấp huyện và 114 TTHC thẩm quyền cấp giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông

Về công tác rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), UBND huyện đã đề xuất, đơn giản hóa 05 TTHC cấp xã và 02 TTHC cấp huyện thuộc lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng đề xuất cắt giảm thời gian so với quy định.

Ông Nguyễn Đức Minh – thôn 6 xã Đăk Ru bày tỏ vui mừng khi đến liên hệ thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa huyện. Ông Minh cho biết: “cán bộ công chức giải quyết thủ tục hành chính cho dân nhanh gọn, thái độ đón tiếp niềm nở, giúp đỡ người dân nhiệt tình”.

Cán bộ tổ “một cửa” của Văn phòng HĐND – UBND huyện hướng dẫn, giúp đỡ người dân trong giải quyết các TTHC”

Trong xây dựng và phát triển hính quyền điện tử, chính quyền số, huyện Đăk R’Lấp quan tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào nhiệm vụ cải cách hành chính, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho tổ chức, cá nhân. Triển khai hồ sơ trực tuyến mức độ 3-4 theo kế hoạch của UBND tỉnh giúp cho doanh nghiệp, tổ chức thông qua đó liên hệ thủ tục hành chính mà không phải đến bộ phận một cửa. Đến nay đã cung cấp 87 TTHC trực tuyến mức độ 3; 45 TTHC trực tuyến mức độ 4.

Những kết quả tích cực

Trong năm 2023, được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Huyện ủy, Sở Nội vụ, UBND huyện đã ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác CCHC đảm bảo đúng nội dung, thời gian theo quy định. Với sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, địa phương, các nhiệm vụ CCHC năm 2023 được thực hiện hoàn thành theo Kế hoạch đề ra.

UBND huyện tổ chức Hội nghị đánh giá công tác CCHC năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Kết quả đánh giá chỉ số CCHC năm 2023 của huyện đạt 85,4 điểm cao hơn năm 2022 là 12,51 điểm, vị trí xếp hạng 02/08 huyện, thành phố, tăng 01 bậc so với năm 2022, xếp loại tốt. Chỉ số CCHC cấp huyện được cấu trúc thành 8 lĩnh vực, 45 tiêu chí, 72 chỉ tiêu thành phần. Trong đó, 02 chỉ tiêu được chấm điểm tuyệt đối là Cải cách thể chế (11/11 điểm) và cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước (7,5/7,5 điểm).  Kết quả trên đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và hiệu quả trong quản lý, điều hành của chính quyền địa phương.

Đối với cấp xã, thị trấn chỉ số CCHC đánh giá ở 8 lĩnh vực, 38 tiêu chí, 50 tiêu chí thành phần. Trong đó, xếp loại tốt 01 đơn vị, chiếm 9,1%; khá 6 đơn vị chiếm 54,5%; trung bình 04 đơn vị chiếm 36,3%.

Năm 2023 ở cấp huyện tổng số hồ sơ tiếp nhận trên 20.593 hồ sơ, đã giải quyết: 18.207 hồ sơ, trong đó, đúng hạn: 17.635 hồ sơ, chiếm: 96,85%. Cấp xã tổng số hồ sơ tiếp nhận 18.094 hồ sơ, đã giải quyết: 18.088 hồ sơ, trong đó, đúng hạn: 18.061 hồ sơ, chiếm: 99,85%.

Quyết tâm giữ vững kết quả đạt được

Để tiếp tục giữ vững vị trí, thành quả đạt được trong công tác CCHC, trong thời gian tới huyện tiếp tục quan tâm đề ra các giải pháp, khắc phục những tồn tại, hạn chế để tiếp tục phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ CCHC với mục tiêu chung là: “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; kiện toàn và nâng cao hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình”.

Ông Nguyễn Quang Tứ – Chủ tịch UBND huyện Đăk R’Lấp triển khai nhiều nhiệm vụ để đẩy mạnh cải TTHC

Các phòng, ban đơn vị căn cứ kết quả đánh giá chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã năm 2023, chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần không đạt điểm, không đạt điểm tối đa. Nghiêm túc thực hiện các quy định về xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo quy định  của pháp luật và các Kế hoạch của UBND huyện.

Đồng thời, đề ra các giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp; chú trọng những nội dung mà người dân, tổ chức mong đợi nhiều nhất như: Mở rộng hình thức tuyên truyền  về nơi Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC để người dân tổ chức biết, tiếp cận dễ dàng, nhanh chóng; niêm  yết, công khai TTHC rõ ràng, thuận tiện, đầy đủ;  tiếp  tục đơn giản  hóa,  rút  ngắn  thời  gian  giải  quyết TTHC; tăng cường  tiếp  nhận  và hướng  dẫn giải quyết TTHC qua dịch vụ công  trực tuyến mức độ 3 và 4; dịch vụ Bưu chính công ích.

Ông Nguyễn Quang Tứ – Chủ tịch UBND huyện ĐăkR’Lấp nhấn mạnh: “Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, Đăk R’Lấp phấn đấu đến cuối năm 2024 cơ bản hoàn thành các tiêu chí để lập hồ sơ đề nghị thẩm tra, thẩm định, xét, công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới theo quy định. Trong đó, CCHC là chỉ tiêu để đánh giá trong Bộ tiêu chí.  Đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu để nâng cao chất lượng CCHC yếu tố tiên quyết là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác cải cách hành chính. Do đó, các phòng, ban phân công cán bộ có năng lực, trách nhiệm, có chuyên môn cao để giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đảm bảo theo đúng quy định và thời hạn hoàn trả kết quả cho tổ chức, công dân. Làm tốt công tác CCHC sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển Kinh tế – xã hội và góp phần thành công trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện nhà”.

                                                                                 Bài, ảnh: ML

 

 

 

 

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn