GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » TIN TỔNG HỢP NÔNG THÔN MỚI


CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

Thứ hai - 26/03/2018 09:38
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 24/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2018 về việc hướng dẫn chế độ kế toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.
Thông tư 24/2017/TT-BTC thay thế các nội dung áp dụng đối với hợp tác xã tại Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14 tháng 9 năm 2006, Thông tư 138/2011/TT-BTC ngày 04 tháng 10 năm 2006 và Thông tư số 24/2010/TT-BTC ngày 23 tháng 01 năm 2010. Theo đó, Thông tư 24/2017/TT-BTC hướng dẫn nguyên tắc ghi sổ Kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính của hợp tác xã, không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của hợp tác xã đối với ngân sách nhà nước.

 

Tin, tổng hợp, ảnh: Vũ Anh Liệu

 

Ảnh: Lớp bồi dưỡng nguồn nhân lực cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa, HTX trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2017

Thông tư 24/2017/TT-BTC áp dụng đối với tất cả các HTX hoạt động trong mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề sản xuất, kinh doanh. Đối với các HTX có quy mô lớn, có nhiều giao dịch mà Thông tư này không có quy định thì được lựa chọn áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi là Thông tư số 133/2016/TT-BTC) và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có). Việc lựa chọn áp dụng chế độ kế toán phải được thực hiện nhất quán trong năm tài chính và phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý hợp tác xã.

Ngoài ra, chế độ kế toán còn có một số thay đổi về tài khoản kế toán, chứng từ kế toán và báo các tài chính. Các hợp tác xã nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và nghề muối áp dựng chế độ kế toán ban hành theo Thông tư số 24/2010/TT-BTC ngày 23 tháng 02 năm 2010 thực hiện chuyển đổi số dư các tài khoản trên sổ kế toán theo thông tư mới ban hành./.

Bài: Vũ Anh Liệu

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn