GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » TIN TỔNG HỢP NÔNG THÔN MỚI


HĐND TỈNH ĐẮK NÔNG THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH HỖ TRỢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚIGIAI ĐOẠN 2021-2025

Thứ tư - 22/06/2022 15:49

Ngày 17 tháng 6 năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2025 đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 3 để thảo luận, thông qua một số Nghị quyết quan trọng. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND về Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn  ngân sách nhà nước, tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương và cơ chế hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới  giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

 Thư ký HĐND tỉnh thông qua chương trình kỳ họp

Để tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết đã ban hành một số quy định, nội dung hỗ trợ cụ thể:

* Tiêu chí, hệ số phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương

Đối với nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương năm 2021 (chuyển sang thực hiện năm 2022) phân bổ cho đối tượng xã: Xã đặc biệt khó khăn: Hệ số 4,0; xã đạt dưới 15 tiêu chí: hệ số 1,3; các xã còn lại, không thuộc đối tượng ưu tiên nêu trên: hệ số 1,0.

Đối với nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương giai đoạn 2022-2025 phân bổ cho đối tượng huyện, xã, cụ thể: Xã đạt dưới 15 tiêu chí: hệ số 5,0; xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí: hệ số 3,0; xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới: hệ số 1,0; phân bổ cho huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới: Hệ số phân bổ cao gấp 4 lần so với các xã đạt dưới 15 tiêu chí.

Đồng thời cũng quy đinh phân bổ cho các nội dung khác: thực hiện các chương trình chuyên đề thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (bao gồm: Chương trình mỗi xã một sản phẩm; chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới; Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới; Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới; Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh; Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới); hỗ trợ thực hiện Chương trình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020; hỗ trợ thực hiện đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 03/02/2021: tối đa 10% vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương.

100% đại biểu HĐND tỉnh thống nhất thông qua Nghị quyết xây dựng nông thôn mới

* Quy định vốn đối ứng của ngân sách địa phương

Hàng năm ngân sách địa phương (tỉnh, huyện, xã) đối ứng tối thiểu bằng tổng vốn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình cho tỉnh (tỷ lệ đối ứng tối thiểu 1:1).

* Cơ chế hỗ trợ một số nội dung thuộc chương trình

– Hỗ trợ 100% từ ngân sách nhà nước: các nội dung được hỗ trợ 100% áp dụng theo tiết 1 điểm b, khoản 1, Mục V Chương trình kèm theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

– Hỗ trợ một phần từ ngân sách nhà nước

Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới cấp huyện: Hỗ trợ các huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới hoàn thành hạ tầng giao thông kết nối liên xã, huyện; hạ tầng phục vụ sản xuất và các hoạt động của cộng đồng; phát triển y tế – văn hóa – giáo dục; công trình thu gom, xử lý, chất thải rắn, nước thải sinh hoạt; xử lý ô nhiễm môi trường khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề; công trình nước sạch tập trung. Định mức hỗ trợ cho một công trình, dự án được bố trí từ ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hỗ trợ không quá 80%.

Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới cấp xã: HĐND tỉnh giao UBND tỉnh căn cứ theo quy định hiện hành và phương án lồng ghép các nguồn lực để xác định mức hỗ trợ ngân sách trung ương, tỉnh, huyện cho cấp xã theo tinh thần tại Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

* Cơ chế khen thưởng trong xây dựng nông thôn mới

– Đối với cấp huyện: Huyện đạt chuẩn nông thôn mới được tặng thưởng công trình phúc lợi trị giá 2.000 triệu đồng; Thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nôn thôn mới được tặng thưởng công trình phúc lợi trị giá 1.000 triệu đồng.

– Đối với xã: Xã đạt chuẩn nông thôn mới được tặng thưởng công trình phúc lợi trị giá 800 triệu đồng; Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao được tặng thưởng công trình phúc lợi trị giá 1.000 triệu đồng; Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu được tặng thưởng công trình phúc lợi trị giá 1.500 triệu đồng.

– Đối với thôn, bon, buôn, bản thuộc xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn thôn nông thôn mới được tặng thưởng công trình phúc lợi trị giá 200 triệu đồng.

– Khu dân cư đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu được tặng thưởng công trình phúc lợi trị giá 100 triệu đồng.

– Vườn, rẫy đạt chuẩn vườn mẫu-rẫy mẫu trong xây dựng nông thôn mới được tặng thưởng 20 triệu đồng.

– Đối với Chủ thể có sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP: Chủ thể có sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao thưởng 10 triệu đồng/sản phẩm; Chủ thể có sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao thưởng 20 triệu đồng/sản phẩm; Chủ thể có sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 5 sao thưởng 30 triệu đồng/sản phẩm.

Tin, bài: Văn Tuấn.

 

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn