GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » TIN TỔNG HỢP NÔNG THÔN MỚI


Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025

Thứ sáu - 22/07/2022 13:08

 Ngày 13 tháng 7 năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 1137/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “ĐắkNông chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025”.

Nhằm phát huy những kết quả đạt được trong giai đoạn 2016-2020, góp phần thực hiện hoàn thành thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch đã đề ra một số mục đích chính:

– Tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vận động các tầng lớp Nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động, trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, nhất là thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; đồng thời, tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu đối với các huyện, xã đã được công nhận nông thôn mới.

– Tổ chức Phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 theo Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 16/12/2021 của Tỉnh ủy Đắk Nông, Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông.

– Phấn đấu đến năm 2025, có ít nhất 43 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có ít nhất 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, ít nhất 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; bình quân toàn tỉnh đạt từ 17,2 tiêu chí nông thôn mới/xã và không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí nông thôn mới; phấn đấu có thêm 02 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

UBND tỉnh giao Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia cùng cấp thống nhất các nội dung, biện pháp tổ chức có hiệu quả Phong trào thi đua. Các thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh phụ trách các cụm, khối thi đua có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch.

Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp có trách nhiệm tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực phong trào thi đua gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tổ chức giám sát thực hiện xây dựng nông thôn mới góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào thi đua.

Các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm tuyên truyền, mở chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng tuyên truyền về Phong trào thi đua và các gương điển hình tiên tiến xuất hiện trong Phong trào.

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh) chủ trì, phối hợp với cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua với các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, thẩm định Chương trình xây dựng nông thôn mới hàng năm, định kỳ, chuyên đề tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, tổng hợp, thẩm định thành tích của tập thể, cá nhân trong quá trình thực hiện Phong trào thi đua trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định (qua Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ)

Ban Thi đua – Khen thưởng  tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh triển khai, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng của tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua, trình cấp có thẩm quyền xem xét, khen thưởng theo quy định.

Ảnh, bài: Văn Tuấn.

 

 

 

 

 

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn