GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » TIN TỔNG HỢP NÔNG THÔN MỚI


Nông thôn mới Đắk Nông đạt vượt mục tiêu, kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020

Thứ ba - 24/08/2021 09:58
Nhằm tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Đắk Nông đã giao chỉ tiêu, kế hoạch phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có từ 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân toàn tỉnh mỗi xã đạt từ 15 tiêu chí/xã, các xã còn lại đạt từ 10 tiêu chí trở lên và có từ 01 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay theo Báo cáo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh thì các kết quả này đã đạt vượt kế hoạch giao.

  Nhằm tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Đắk Nông đã giao chỉ tiêu, kế hoạch phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có từ 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân toàn tỉnh mỗi xã đạt từ 15 tiêu chí/xã, các xã còn lại đạt từ 10 tiêu chí trở lên có từ 01 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay theo Báo cáo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh thì các kết quả này đã đạt vượt kế hoạch giao.

Lễ công bố xã Đắk Nia, TP.Gia Nghĩa đạt chuẩn nông thôn mới

          Bước vào thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng rất lớn từ các dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid – 19; các vấn đề về thiên tai, mất mùa, giá nông sản giảm sâu, kéo dài; tại thời điểm năm 2015 mới chỉ có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới; số tiêu chí bình quân mới chỉ đạt 9,5 tiêu chí/xã và đang còn có 34 xã đạt dưới 10 tiêu chí….Tuy nhiên, với sự vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhất là sự hưởng ứng tham gia tích cực của người dân trên địa bàn tỉnh thì đến nay Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 của tỉnh đã vượt qua những khó khăn, thách thức để đạt được những kết quả tích cực, nổi bật trên nhiều lĩnh vực, tiêu biểu như:

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới” đã có tác động rất mạnh mẽ tới cán bộ, đảng viên, nhất là quần chúng nhân dân trong việc tham gia đóng góp thực hiện Chương trình. Trong những năm qua, người dân trên địa bàn tỉnh đã tích cực, chủ động tham gia đóng góp tiền bạc, ngày công, hiến đất đai, hoa màu,…quy đổi thành tiền được hàng trăm tỷ đồng để thực hiện Chương trình. Ngoài ra, người dân tự bỏ ra hàng ngàn tỷ đồng để chỉnh trang, xây dựng nhà cửa, giúp đỡ nhau về phát triển kinh tế, nâng cao công tác phát triển sản xuất,…góp phần giúp cho địa phương thực hiện đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới theo quy định.

Hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn đã được các địa phương chú trọng đầu tư xây dựng kiên cố, khang trang, ngày càng đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội và điều kiện sống của người dân nông thôn, đồng thời đã làm thay đổi bộ mặt, diện mạo của vùng nông thôn

Công tác phát triển sản xuất được các cấp, các ngành và địa phương quan tâm triển khai thực hiện; đã xuất hiện ngày càng nhiều các mô hình phát triển sản xuất đem lại thu nhập cao; các hợp tác xã, tổ hợp tác ngày càng được thành lập mới và hoạt động ngày càng có hiệu quả hơn, từng bước giải quyết công ăn, việc làm và nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân nông thôn. Đến nay thu nhập bình quân đầu người toàn tỉnh đã đạt 49,65 triệu đồng/người/năm, tăng 12,65 triệu đồng/người/năm so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều chỉ còn 6,98%, giảm 12,28% so với năm 2015 (Kết quả tổng điều tra hộ nghèo theo Quyết định 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ thì hộ nghèo toàn tỉnh cuối năm 2015 chiếm tỷ lệ 19,26%).

Vấn đề về thu gom, xử lý rác thải đã được các địa phương quan tâm thực hiện; các mô hình về thu gom, xử lý rác thải xuất hiện ngày càng nhiều. Cảnh quan môi trường nông thôn ngày càng được người dân xây dựng sáng – xanh – sạch – đẹp, các tuyến đường trồng hoa, cây xanh xuất hiện ngày càng nhiều và đã trở thành phong trào thi đua mạnh mẽ ở các thôn, bon, buôn; từ đó từng bước góp phần xây dựng được các nét đặc trưng riêng của từng vùng miền và xây dựng được các Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu của địa phương.

Kết quả đạt được theo Bộ tiêu chí nông thôn mới ngày càng tăng, đến nay thành phố Gia Nghĩa đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và đã được Trung ương tổ chức thẩm định, hiện nay đang trong quá trình thảo luận, đánh giá để xem xét, công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. Đến nay toàn tỉnh đã có 29/60 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới chiếm 48,3%; bình quân mỗi xã đạt gần 16 tiêu chí/xã; kết quả cụ thể theo từng nhóm như sau: Đạt 19 tiêu chí có 29/60 xã, chiếm 48,3%; Đạt từ 15 – 18 tiêu chí có 9/60 xã, chiếm 15%; Đạt từ 10 – 14 tiêu chí có 22/60 xã chiếm 36,7% và không còn xã nào đạt dưới 10 tiêu chí.

Theo kết quả điều tra xã hội học của Ban Tuyên giáo tỉnh Đắk Nông thì xây dựng nông thôn mới hàng năm đều có sự thay đổi tích cực và được người dân nhìn nhận, đánh giá tốt; cụ thể theo kết quả điều tra trong năm 2020 có tới 72,9% công chúng đánh giá xây dựng nông thôn mới tốt hơn năm 2019 và cao nhất trong 8 nội dung về lĩnh vực kinh tế; tỷ lệ đánh giá bằng năm 2019 là 20,5% và tỷ lệ đánh giá kém hơn năm 2019 chỉ có 2,2%.

Tổ chức thẩm định, xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (trong ảnh là thẩm định tại xã Đắk R’la huyện Đắk Mil)

Với những kết quả đã đạt được, đánh giá so với chỉ tiêu, kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 đến nay như sau:

Theo Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ, về việc giao kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết số 22/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh về thông qua kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 thì chỉ tiêu kế hoạch giao đến năm 2020 toàn tỉnh có 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới và bình quân toàn tỉnh đạt 15 tiêu chí/xã.

Theo Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 05/5/2016 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 thì mục tiêu đến năm 2020: toàn tỉnh có từ 18 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân mỗi xã đạt 15 tiêu chí/xã; các xã còn lại đạt từ 10 tiêu chí trở lên và có từ 01 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu đến nay:

Chỉ tiêu “có từ 18 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới”: Đến nay đã có 29/60 xã đạt chuẩn nông thôn mới (không bao gồm xã Quảng Thành của thành phố Gia Nghĩa đã đạt chuẩn nhưng đã được thành lập lên phường). Do đó đánh giá chỉ tiêu này đã đạt vượt 9 xã (tương đương vượt 61%) so với kế hoạch giao.

Chỉ tiêu “bình quân mỗi xã đạt 15 tiêu chí/xã trở lên”: Đến nay bình quân mỗi xã đã đạt gần 16 tiêu chí/xã (chính xác 15,78 tiêu chí/xã), đạt vượt kế hoạch giao 0,78 tiêu chí/xã.

Chỉ tiêu “Có từ 01 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới”: Đến nay chưa có đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên hiện nay thành phố Gia Nghĩa đã được Trung ương tổ chức thẩm định và đang trong quá trình thảo luận, đánh giá để xét, công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020; vì vậy, dự kiến chỉ tiêu này đạt theo kế hoạch giao.

Chỉ tiêu “Không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí”: Đến nay qua đánh giá thì toàn tỉnh không còn xã nào đạt dưới 10 tiêu chí (hiện nay đạt thấp nhất có 7 xã đạt 10 tiêu chí); vì vậy đánh giá chỉ tiêu này đạt theo kế hoạch giao.

Như vậy, sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, đến nay tỉnh Đắk Nông đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực, các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với chỉ tiêu, kế hoạch giao.

Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn.

 

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn