GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » TIN TỔNG HỢP NÔNG THÔN MỚI


UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020

Thứ hai - 10/04/2017 08:58
Ngày 3/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 559/QĐ – UBND triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chương trình sẽ được thực hiện trên tất cả các xã của tỉnh, từ năm 2017 đến hết năm 2020.

Mục tiêu: Đến năm 2020 phấn đấu có từ 18 xã trở lên và 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (huyện Đắk R’lấp là huyện đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020), các xã còn lại đạt từ 10 tiêu chí trở lên. Cơ bản hoàn thành các công trình thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của cư dân nông thôn: giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế xã.

Nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn. Tạo nhiều mô hình sản xuất gắn với việc làm ổn định cho nhân dân, thu nhập bình quân đầu người chung toàn tỉnh đến năm 2020 đạt từ 54 triệu đồng/người trở lên.

Để đạt được mục tiêu trên, UBND tỉnh đã phân công trách nhiệm của từng đơn vị như sau:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

UBND cấp huyện: Hướng dẫn tổ chức triển khai Chương trình trên địa bàn huyện; Cân đối ngân sách cấp huyện để bố trí cho các xã trong việc thực hiện Chương trình; Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện và chỉ đạo các xã rà soát, bổ sung hoàn chỉnh quy hoạch nông thôn mới cấp xã phù hợp với quy hoạch xây dựng vùng huyện; Chỉ đạo rà soát và điều phối kế hoạch xây dựng nông thôn mới các xã trên địa bàn để phù hợp với Kế hoạch xây dựng nông thôn mới của huyện; Nâng cấp và hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện (giao thông, thủy lợi, điện) đảm bảo kết nối đồng bộ với cơ sở hạ tầng của các xã trên địa bàn…

UBND cấp xã: Tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chung và đề án xây dựng nông thôn mới để phù hợp với tình hình thực tế; đồng thời tiến hành lập quy hoạch chi tiết khi có nguồn vốn; Tổ chức thực hiện tốt các nội dung, tiêu chí về xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 ban hành tại Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của UBND tỉnh; Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tham gia đóng góp vào việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; có kế hoạch cụ thể để huy động và sử dụng các nguồn vốn có hiệu quả nhằm đạt được các mục tiêu đề ra hàng năm; Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo và cung cấp các thông tin về Chương trình xây dựng nông thôn mới theo quy định.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tích cực tham gia vào thực hiện Chương trình; thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, bổ sung theo các nội dung mới phù hợp với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Nguôn:http://www.baodaknong.org.vn/xay-dung-nong-thon-moi/ubnd-tinh-ban-hanh-ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-xay-dung-nong-thon-moi-giai-doan-2017-2020-52942.html

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn