GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » TIN TỔNG HỢP NÔNG THÔN MỚI


Xây dựng nông thôn mới: Tập trung bảo đảm các tiêu chí “mềm”

Thứ hai - 20/03/2017 08:48
Trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) thì việc bảo đảm phát triển bền vững, hài hòa của khu vực nông thôn là yêu cầu được đặt lên trên hết.

Do điều kiện kinh tế – xã hội mỗi vùng còn nhiều khó khăn nên Chính phủ không áp đặt “cào bằng” chỉ tiêu trên mà mỗi vùng có một chỉ tiêu số xã đạt chuẩn NTM khác nhau, phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội từng vùng, động viên chính quyền và nhân dân các địa phương này thực hiện thành công Chương trình.

Cụ thể, đến hết năm 2016, 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có xã đạt chuẩn NTM; cả nước có 2.358 xã (26,43%) đạt chuẩn (vượt 1,43% so với mục tiêu năm 2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương đề ra); còn 257 xã dưới 5 tiêu chí (chiếm 2,88% tổng số xã) giảm 69 xã so với cuối năm 2015. Số tiêu chí đạt chuẩn bình quân của cả nước là 13,47 tiêu chí/xã (tăng 1,23 tiêu chí/xã). Cả nước có 30 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM, gấp 2 lần so với cuối năm 2015.

Trong thời gian tới, xây dựng NTM sẽ gặp không ít khó khăn, thách thức khi những xã còn lại đều đa phần là những xã khó khăn, đặc biệt khó khăn trong khi nguồn lực đầu tư của Nhà nước thì có hạn, diễn biến thời tiết, thiên tai khó lường… sẽ tác động không nhỏ tới kết quả của Chương trình. Bên cạnh đó là việc duy trì, phát huy vai trò, vị trí của các địa phương đã được công nhận NTM tiếp tục trở thành “NTM kiểu mẫu” để các địa phương khác học tập, xây dựng mô hình phù hợp.

Nhưng dù NTM ở nhiều nơi, nhiều vùng có bộ mặt khác nhau thì bản chất của NTM vẫn là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cư dân vùng nông thôn. Chuyển đổi sản xuất, nâng cao thu nhập là tiêu chí quan trọng trong xây dựng NTM. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia nhấn mạnh Nghị quyết số 26-NQ/TW tại Hội nghị Trung ương 7 khóa X xác định năm mục tiêu của NTM đều khẳng định các tiêu chí “mềm” liên quan tới đời sống tinh thần, vật chất của người dân là rất quan trọng.

Năm mục tiêu này là đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn nâng cao nhanh; phát triển theo quy hoạch có hệ thống hạ tầng đồng bộ và đáp ứng yêu cầu lâu dài; môi trường xanh sạch đẹp; bảo tồn, phát huy được bản sắc văn hóa các vùng miền; hệ thống chính trị được nâng cao. Từ đó cho thấy các tiêu chí mềm rất quan trọng từ đời sống, sinh kế, an ninh, văn hóa, môi trường, hệ thống chính trị vững mạnh… Nội dung “cứng” (cơ sở vật chất, hạ tầng…) là nội hàm của phát triển.

Để thực hiện 5 mục tiêu này trong giai đoạn hiện nay, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu lên 3 vấn đề phải tính toán là đặc điểm, đặc thù và mức độ phù hợp với từng vùng, miền và từng địa phương chứ không áp dụng chung cho tất cả các vùng.

Thứ hai, nhu cầu phát triển trước mắt và lâu dài là rất quan trọng, đặc biệt là xây dựng NTM phải phù hợp với mục tiêu xây dựng NTM kiểu mẫu đi liền với đô thị văn minh.

Thứ ba là lồng ghép hiệu quả chương trình xây dựng NTM với giảm nghèo cũng như các chương trình phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. 5 mục tiêu và 3 vấn đề nổi lên khi thực hiện Chương trình xây dựng NTM đã được Chính phủ lồng ghép thể hiện trong Bộ tiêu chí xã NTM cho giai đoạn 2016 – 2020.

Nhiệm vụ còn lại là các bộ, ngành liên quan đề cao trách nhiệm, hoàn thành xây dựng các văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện 19 tiêu chí NTM theo nhiệm vụ, chức năng của mình; kiện toàn ban chỉ đạo Chương trình ở địa phương để việc triển khai Chương trình kịp thời, hiệu quả, đúng định hướng trong năm 2017…

Nguồn: http://www.baodaknong.org.vn/xay-dung-nong-thon-moi/xay-dung-nong-thon-moi-tap-trung-bao-dam-cac-tieu-chi-mem-51846.html

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn