BÁO CÁO THẨM ĐỊNH 4 XÃ (ĐỨC MẠNH, ĐẮK R'MOAN, THUẬN HẠNH VÀ NAM BÌNH) THEO GIẤY MỜI SỐ 62/GM-VPĐP, NGÀY 05/5/2020 CỦA VPĐP NÔNG THÔN MỚI TINH

BÁO CÁO THẨM THỊ 4 XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI