Công tác triển khai và phát triển kinh tế tập thể của huyện Đắk Song có nhiều chuyển biến tích cực

Ngày 21/5, UBND huyện Đắk Song đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/HU ngày 12/9/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Song về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện, triển khai phương hướng, nhiệm vụ cho những năm tiếp theo.

Ngày 21/5, UBND huyện Đắk Song đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/HU ngày 12/9/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Song về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện, triển khai phương hướng, nhiệm vụ cho những năm tiếp theo.

Theo báo cáo, qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 33 của Ban Thường vụ Huyện ủy, công tác triển khai và phát triển kinh tế tập thể của huyện Đắk Song đã có nhiều chuyển biến tích cực. Từ năm 2017 đến nay, toàn huyện đã thành lập được thêm 13 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, vận tải. Một số HTX được củng cố, đổi mới về tổ chức và hoạt động, tạo việc làm và thu nhập thường xuyên cho người lao động.

Huyện Đắk Song tiếp tục lồng ghép việc thực hiện Chỉ thị 33 với các đề án trên địa bàn

Các tổ hợp tác và trang trại cũng đi vào hoạt động ổn định.  Đến nay, toàn huyện có 2 tổ hợp tác sản xuất củ quả với 36 thành viên; 27 trang trại chăn nuôi gia công và 3 trang trại chăn nuôi tư nhân… UBND huyện cũng đã phối hợp triển khai thực hiện nhiều chính sách nhằm hỗ trợ các HTX, tổ hợp tác về nhân lực, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, vốn, thành lập HTX mới…

Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị số 33 vẫn còn những hạn chế như một số HTX hoạt động ở mức trung bình, yếu kém; các HTX chưa liên kết để phát triển sản xuất, thị trường để tiêu thụ sản phẩm. Một số cấp ủy đảng chưa thường xuyên quan tâm đến lĩnh vực kinh tế tập thể.

Thời gian tới, huyện Đắk Song sẽ tiếp tục lồng ghép việc thực hiện Chỉ thị 33 với các đề án trên địa bàn như Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Mỗi xã một sản phẩm OCOP. Cùng với tăng cường quản lý Nhà nước đối với kinh tế tập thể, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện.

Nguồn: http://www.baodaknong.org.vn