Cư Jút công nhận 2 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới

UBND huyện Cư Jút (Đắk Nông) vừa ban hành quyết định công nhận xã Cư K’nia và Đắk D’rông đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới (NTM).

Năm 2020, số hộ đạt gia đình văn hóa tại xã Cư K’nia là 1.542 hộ, chiếm trên 89% tổng số gia đình đăng ký; xã Đắk D’rông đạt 2.575 hộ, chiếm 79,55% số hộ đăng ký. Các mô hình xây dựng thôn, bon, buôn văn hóa cũng được 2 địa phương quan tâm thực hiện.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 3474-TT-15.jpg
Phong trào làm đường giao thông nông thôn được người dân xã Cư K’nia (Cư Jút) tích cực hưởng ứng

Đến nay, có 100% số thôn, bon, buôn ở hai xã này đều xây dựng các thiết chế văn hóa, phục vụ tốt cho các hoạt động sinh hoạt văn hóa, thể thao, chính trị tại địa phương. Công tác phổ cập giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được hai xã chú trọng.

Cùng với xây dựng văn hóa, hai xã đã đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí NTM khác. Nhiều tuyến đường trên địa bàn hai xã đã được mở rộng, công tác bảo vệ môi trường, thu gom rác thải được quan tâm. Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương cũng được người dân hai xã đồng tình thực hiện…

Nguồn:http://baodaknong.org.vn