1. Giấy mời hội thảo trực tuyến; 2.Giấy mời giao thương Hà Nội với các tỉnh; 3. thông báo tham dự lớp tập huấn