HỒ SỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH XÃ ĐẮK DRONG ĐẠT CHUẨN NTM NĂM 2021

Hồ sở trình thẩm định xã Đắk Drong đạt chuan ntm năm 2022