HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH BỎ PHIẾU, XÉT, CÔNG NHẬN XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI, NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO NĂM 2021

Chiều ngày 24 tháng 3 năm 2022, Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh do đồng chí Lê Trọng Yên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định tỉnh và đồng chí Phạm Tuấn Anh – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chánh văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định tỉnh chủ trì đã tổ chức cuộc họp để thảo luận, xét và bỏ phiếu công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

Đ/c Lê Trọng Yên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định tỉnh phát biểu khai mạc cuộc họp thẩm định

 Tham dự cuộc họp có 21/22 thành viên Hội đồng thẩm định tỉnh là lãnh đạo các Sở, ngành phụ trách các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới; lãnh đạo UBND các huyện: Cư Jút, Đắk Mil, Đắk Song, Đắk R’lấp, Krông Nô và Chủ tịch UBND 10 xã được thẩm định, xét công nhận đạt chuẩn năm 2021 gồm: xã Đắk D’rông huyện Cư Jút; xã Đức Minh, Đắk N’Đrót, Thuận An huyện Đắk Mil; xã Đắk Hòa huyện Đắk Song; xã Đắk Drô huyện Krông Nô và xã Đạo Nghĩa, Nhân Đạo, Hưng Bình, Đắk Sin huyện Đắk R’lấp.

Đ/c Phan Văn Sinh – Phó Chánh văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, Trưởng Đoàn thẩm định tỉnh thông qua báo cáo tóm tắt kết quả thẩm định đối với 10 xã

Cuộc họp nhằm tổ chức thảo luận, đánh giá, xét công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2021, cụ thể:

Thảo luận, xét, công nhận 3 xã đã đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2010-2015 đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020, gồm: xã Đức Minh huyện Đắk Mil; xã Đạo Nghĩa, Nhân Đạo huyện Đắk R’lấp.

Thảo luận, xét, công nhận 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021, gồm: xã Đắk D’rông huyện Cư Jút; xã Đắk Hòa huyện Đắk Song; xã Đắk N’Đrót huyện Đắk Mil; xã Đắk Drô huyện Krông Nô; xã Hưng Bình, Đắk Sin huyện Đắk R’lấp.

Thảo luận, xét, công nhận xã Thuận An huyện Đắk Mil đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.

Sau khi nghe đồng chí Phan Văn Sinh – Phó Chánh văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, Trưởng Đoàn thẩm định xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tỉnh thông qua báo cáo tóm tắt kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt các tiêu chí nông thôn mới đến năm 2021 đối với 10 xã; các thành viên Hội đồng thẩm định tỉnh đã thảo luận và có những ý kiến đánh giá:

– Đánh giá cao quá trình tổ chức thẩm định của Đoàn thẩm định tỉnh; thống nhất với Báo cáo thẩm định của Đoàn đối với 10 xã: Đắk D’rông, Đức Minh, Đắk N’Đrót, Thuận An, Đắk Hòa, Đắk Drô, Đạo Nghĩa, Nhân Đạo, Hưng Bình, Đắk Sin.

– Qua kết quả thẩm định, thảo luận, Hội đồng đánh giá 9 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 cơ bản đã đạt 19/19 tiêu chí; tuy nhiên, các xã đều có những tồn tại, hạn chế cần có giải pháp cụ thể khắc phục, nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí bền vững hơn. Riêng đối với xã Thuận An phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao thì mới cơ bản đạt 19/21 tiêu chí (tương đương 61/63 chỉ tiêu), còn lại 2 chỉ tiêu chưa đảm bảo là: chỉ tiêu 15.2.Giữ vững kết quả đạt tiêu chí quốc gia về y tế và chỉ tiêu 17.2.Các cơ sở sản xuất – kinh doanh, nuôi trồng thử sản, làng nghề tiếp tục giữ vững và nâng cao việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường; đồng thời xã vẫn còn để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản 410 triệu đồng.

Sau khi có ý kiến đánh giá của Hội đồng thẩm định tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, các xã đã có những giải trình và bổ sung các hồ sơ minh chứng về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí nêu trên.

Đ/c Lê Văn Hoàng – PCT UBND huyện Đắk Mil giải trình, bổ sung kết quả về xây dựng nông thôn mới tại 3 xã: Đức Minh, Đắk N’Đrót, Thuận An

Qua quá trình thảo, đánh giá, Hội đồng thẩm định tỉnh thống nhất đưa ra bỏ phiếu để xét, công nhận 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021; riêng đối với xã Thuận An thì chưa đưa ra bỏ phiếu mà tiếp tục thực hiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn thẩm định, Hội đồng thẩm định đã chỉ ra để xem xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.

Sau khi thảo luận xong, Hội đồng thẩm định tỉnh đã tổ chức phát phiếu lấy ý kiến của các thành viên về xét, công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 cho 9 xã. Kết quả tất cả 9 xã đều có 21/21/22 phiếu đồng ý công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021, đạt tỷ lệ 100%.

          Bỏ phiếu lấy ý kiến đề nghị công nhận 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

Đối chiếu với quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, Hội đồng thẩm định tỉnh thống nhất đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định: Công nhận 3 xã đã đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2010-2015 (Đạo Nghĩa, Nhân Đạo, Đức Minh) đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020 xã đạt chuẩn nông thôn mới 2021. Công nhận 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 (xã Đắk D’rông, xã Đắk Hòa, xã Đắk N’Đrót, xã Đắk Drô, xã Hưng Bình, xã Đắk Sin).

Kết thúc cuộc họp, đồng chí Lê Trọng Yên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã biểu dương và đánh giá cao kết quả, nỗ lực phấn đấu của các xã trong việc thực xây dựng nông thôn mới và đề nghị các xã trong thời gian tới cần tiếp tục quan tâm đầu tư để giữ vững các kết quả đã đạt; tiếp tục nâng cao chất các tiêu chí nông thôn mới để hướng tới đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu. Riêng đối với xã Thuận An khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Hội đồng thẩm định đã chỉ ra để sớm được xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới. Đồng thời giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh sớm hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định công nhận 09 xã nêu trên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021./.

Ảnh, bài: Văn Tuấn