Xây dựng nông thôn mới nhân rộng những làng quê đáng sống

 

Mục tiêu phấn đấu năm 2023, cả nước có khoảng 78% xã đạt chuẩn nông thôn mới; khoảng 9.500 sản phẩm được chuẩn hóa theo bộ tiêu chí sản phẩm OCOP.