GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Quyết định số 629/QĐ-BCĐ 07/05/2021

Về việc ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn ...

Tải về
Báo cáo số 333/BC-UBND 05/05/2021

Kết quả triên khai Chương trình MTQG XD NTM năm 2020 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021 ...

Tải về
Kế hoạch số 186/KH-BCĐ 12/04/2021

Triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021

Tải về
Quyết đinh số 48/QĐ-KTHT-HTTT 09/04/2021

Phê duyệt tài liệu tập huấn xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh snr phẩm OCOP trong HTX ...

Tải về
Quyết định 46/QĐ-KTHT-HTTT 08/04/2021

Phê duyệt về tài liệu hợp nhất, sáp nhập HTX nông nghiệp và tài liệu bồi dưỡng HTX trong việc ...

Tải về
Quyết đinh số 456/QĐ-UBND 04/04/2021

về việc công bố dnh mục thủ tục hành chính

Tải về
Kế hoạch 122/KH-UBND 11/03/2021

Triển khai đề án chương trình một xã một sản phẩm tỉnh Đắk Nông năm 2021

Tải về
Thông báo 22/TB-SNN 11/03/2021

Tải về
Sổ tay hỏi đáp OCOP 11/03/2021

Sổ tay hỏi đáp OCOP

Tải về
QĐ 237/QĐ-UBND 08/02/2021

Về việc phê duyệt danh sách đỡ đầu, hỗ trợ các xã trong phong trào Đắk Nông chung sức xây ...

Tải về