GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Công điện số 698/CĐ-TTg 04/08/2022

về tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn ...

Tải về
Quyết định số 18/QĐ-TTg 02/08/2022

Quy định điều kiện. trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố địa phương đạt chuẩn ...

Tải về
Quyết định số 925/QĐ-TTg 02/08/2022

Phê duyệt Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn ...

Tải về
Quyết định số 924/QĐ-TTg 02/08/2022

Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh ...

Tải về
Quyết định số 923/QĐ-TTg 02/08/2022

Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn ...

Tải về
Quyết định số 922/QĐ-TTg 02/08/2022

Phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - ...

Tải về
Quyết định số 919/QĐ-TTg 01/08/2022

Phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025

Tải về
Công văn số 4342/UBND-NNTNMT 01/08/2022

Văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐND ngày 17/6/2022 của HĐND tỉnh

Tải về
KẾ HOẠCH 436/KH-UBND 28/07/2022

TRUYỀN THÔNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NTM GIAI ĐOẠN 2021-2025

Tải về
Quyết định số 1238/QĐ-UBND 27/07/2022

Về việc kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh ...

Tải về