GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Quyết định 1214/QĐ-BCT 22/06/2022

Về việc hướng đẫn và xét công nhận tiêu cơ sở hạ tầng nông thôn trong Bộ tiêu chí ...

Tải về
Quyết định số 1127/QĐ-BTTTT 22/06/2022

Công bố các chỉ tiêu thuộc tiêu chí thông tin và tuyên truyền

Tải về
Quyết đinh 1038/QĐ-UBND 22/06/2022

Ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Tải về
Quyết định 1037/QĐ-UBND 22/06/2022

Ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Tải về
Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND 17/06/2022

NQ BAN HÀNH QUY ĐỊNH NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, TỶ LỆ ...

Tải về
Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐND 17/06/2022

NQ BAN HÀNH QUY ĐỊNH NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, TỶ LỆ ...

Tải về
Nghị Quyết 19-NQ/TW 16/06/2022

Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Nông nghiệp, nông dân và nông thôn ...

Tải về
Công văn số 1918/BTP-TGPL 10/06/2022

Hướng dẫn hực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ...

Tải về
Quyết đinh 1491/QĐ-BGDĐT 06/06/2022

Công bố chỉ tiêu các lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo của Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng ...

Tải về
Quyết định 2151/QĐ-BNN 28/05/2022

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI SỐ

Tải về