GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Quyết định 653/QĐ-TTg 28/05/2022

GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2022

Tải về
Quyết định 1828/QĐ-BNN-VPĐP 23/05/2022

phê duyệt Chương trình Truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai ...

Tải về
Quyết định số 587/QĐ-TTg 18/05/2022

Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng ...

Tải về
KẾ HOẠCH SỐ 221/KH-BCĐ 04/05/2022

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK ...

Tải về
Văn bản hướng dẫn thực hiện các tiêu chí của một số Bộ, ngành giai đoạn 2021-2025 29/04/2022

MỘT SỐ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ XAY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN ...

Tải về
Quyết định 785/QĐ-UBND 27/04/2022

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN NÔNG NGHIỆP HƯU CƠ GIAI ĐOẠN 2022-2025 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2035

Tải về
Công văn số 2155/BTNMT-TCMT 27/04/2022

Hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới ...

Tải về
Công Văn 1298/LĐTBXH-VPQGGN 26/04/2022

Hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí thuộc lĩnh vực lao đông-xã hội trong Bộ tiêu chí quốc ...

Tải về
QĐ 772/QĐ-UBND 25/04/2022

Ban hành kế hoạch triển khai quyết định 263/QĐ-TTg

Tải về
Nghị đinh 27/2022/NĐ-CP 19/04/2022

Nghị định quy đinh cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Tải về