GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
QĐ 1053/QĐ-BCĐ 24/06/2022

BAN HÀNH CÔNG TÁC NĂM 2022 CỦA BAN CHỈ ĐẠO CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIAI ĐOẠN 2021-2025

Tải về
Quyết đinh 1038/QĐ-UBND 22/06/2022

Ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Tải về
Quyết định 1037/QĐ-UBND 22/06/2022

Ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Tải về
Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND 17/06/2022

NQ BAN HÀNH QUY ĐỊNH NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, TỶ LỆ ...

Tải về
Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐND 17/06/2022

NQ BAN HÀNH QUY ĐỊNH NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, TỶ LỆ ...

Tải về
Nghị Quyết 19-NQ/TW 16/06/2022

Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Nông nghiệp, nông dân và nông thôn ...

Tải về
Quyết định 2151/QĐ-BNN 28/05/2022

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI SỐ

Tải về
Quyết định 653/QĐ-TTg 28/05/2022

GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2022

Tải về
Quyết định 1828/QĐ-BNN-VPĐP 23/05/2022

phê duyệt Chương trình Truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai ...

Tải về
Quyết định số 587/QĐ-TTg 18/05/2022

Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng ...

Tải về