GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Quyết định số 4464/QĐ-BNN-VPĐP 06/11/2020

Tải về
CV 1045/UBND-KTN 11/10/2020

V/v tiếp tục khắc phục và triển khai thực hiện đạt các chi tiêu, tiêu nông thôn mới

Tải về
CV 1167/SVHTTDL-QLVHGĐ 01/10/2020

V/v thao go nhung kho khan, vuong mac và đẩy nhan tiến độ trien khai thuc hien XDNTM nam 2020

Tải về
CV 1755/SXD-KT&QLHĐXD 30/09/2020

V/v tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện xây dựng nông thôn ...

Tải về
CV 4020/BCĐ-NTM 06/08/2020

Tiếp tục khắc phục, thực hiện đảm bảo chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

Tải về
Công văn số 3568/UBND-KTN 16/07/2020

V/v Nâng cao chất lượng trong xây dựng nông thôn mới

Tải về
Công văn số 526/KTHT-HTTT 13/07/2020

V/v tổ chức lại sản xuất, phát triển kinh tế trang trại, THT, HTX tại các địa bàn có dân ...

Tải về
Báo cáo số 663-BC/TU 09/07/2020

Báo cáo sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 05/5/2016 của Tỉnh ủy về xây dựng nông ...

Tải về
Quyết đinh 955/QĐ-TTg 06/07/2020

Kiện toàn Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn ...

Tải về
Chương trinh sô 85/CTr-VPĐPĐN-VPĐPHCM 24/06/2020

Chương trình kết nghĩa giữa Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Đắk Nông và Văn phòng Điều phối NTM thanh ...

Tải về