GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Kế hoạch số 284/KH-UBND 02/06/2020

Triển khai thực hiện chương trình số 56-CTr/TU ngày 04/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện ...

Tải về
Hướng dẫn số 73/HD-VPĐP 26/05/2020

V/v lập hồ sơ , tài liệu minh chứng kết quả đạt các chỉ tiêu, tiêu chí trọng Bộ tiêu ...

Tải về
Kế hoạch số 76/KH-VPĐP 26/05/2020

V/v Kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông ...

Tải về
Quyết định số 1653/QĐ-BNN-VPĐP 11/05/2020

Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia

Tải về
Quyết định số 1594/QĐ-BNN-VPĐP 05/05/2020

Thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạn sản phẩm OCOP Chương trình Mỗi xã một sản phẩm cấp quốc ...

Tải về
Báo cáo số 206/BC-UBND 23/04/2020

Đánh giá kết quả triển khai thực hiện đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp thuộc xã đặt biệt khó ...

Tải về
Báo cáo số 196/BC-UBND 20/04/2020

Tổng kết, đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và đề ...

Tải về
Công văn số 1824/UBND-KGVX 15/04/2020

Về việc triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 155/TB-VPCP ngày 15/4/2020

Tải về
Công văn 1724/UBND-NCKSTT 13/04/2020

V/v triển khai dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Tải về
Nghị Quyết số 42/NQ-CP 11/04/2020

VỀ CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

Tải về