GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Công văn số 526/KTHT-HTTT 13/07/2020

V/v tổ chức lại sản xuất, phát triển kinh tế trang trại, THT, HTX tại các địa bàn có dân ...

Tải về
Báo cáo số 663-BC/TU 09/07/2020

Báo cáo sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 05/5/2016 của Tỉnh ủy về xây dựng nông ...

Tải về
Quyết đinh 955/QĐ-TTg 06/07/2020

Kiện toàn Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn ...

Tải về
Chương trinh sô 85/CTr-VPĐPĐN-VPĐPHCM 24/06/2020

Chương trình kết nghĩa giữa Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Đắk Nông và Văn phòng Điều phối NTM thanh ...

Tải về
Kế hoạch số 284/KH-UBND 02/06/2020

Triển khai thực hiện chương trình số 56-CTr/TU ngày 04/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện ...

Tải về
Hướng dẫn số 73/HD-VPĐP 26/05/2020

V/v lập hồ sơ , tài liệu minh chứng kết quả đạt các chỉ tiêu, tiêu chí trọng Bộ tiêu ...

Tải về
Kế hoạch số 76/KH-VPĐP 26/05/2020

V/v Kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông ...

Tải về
Kế hoạch số 245/KH-UBND 13/05/2020

Triển khai Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm

Tải về
Quyết định số 1653/QĐ-BNN-VPĐP 11/05/2020

Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia

Tải về
Quyết định số 1594/QĐ-BNN-VPĐP 05/05/2020

Thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạn sản phẩm OCOP Chương trình Mỗi xã một sản phẩm cấp quốc ...

Tải về