GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

Linh hoạt trong huy động nguồn lực để xây dựng nông thôn mới | Truyền hình Quốc hội Việt Nam